}
               
Mahidol Culture : M - Mastery เป็นนายแห่งตน : A - Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น : H - Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง : I - Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม : D – Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ : O – Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ : L – Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ
 
 
               
         

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบฟอร์ทะเบียนคุมเงินทุนวิจัย

แบบฟอร์มสรุปข้อมูลรายงานการเงิน  ปีงบประมาณ 2558 และรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินและผลการวิเคราะห์ พร้อมคำอธิบายรายการทางบัญช

 

แนวทางการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
เรียนรู้มาตรฐาน ISO 27001 : 2013 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศแบบง่ายๆ
     
     

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2554

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2555

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
(Fleet Card)


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน (สำหรับการบันทึกบัญชีกองทุนสวัสดิการ)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557

พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556 ข้อ 3 รถยนต์ของส่วนราชการฯ มาตรา4 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อภาษี


ประชุมคณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย 44 (3/2559) วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรต50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล