Mahidol Culture : M - Mastery เป็นนายแห่งตน : A - Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น : H - Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง : I - Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม : D – Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ : O – Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ : L – Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ
 
 
               
         

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบฟอร์ทะเบียนคุมเงินทุนวิจัย

แบบฟอร์มสรุปข้อมูลรายงานการเงิน  ปีงบประมาณ
2559 และรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินและ
ผลการวิเคราะห์ พร้อมคำอธิบายรายการทางบัญช

 

พฤติกรรม 5 ชนิด ไม่ควรทำในสำนักงาน
     
ทำความรู้จักกับ DATA GOVERNANCE
     
     

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การตรวจสอบ
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2554

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2555

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
(Fleet Card)


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงาน
ในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(สำหรับการบันทึกบัญชีกองทุนสวัสดิการ)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
เพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
เพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557


พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556
ข้อ 3 รถยนต์ของส่วนราชการฯ มาตรา4
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อภาษี


ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำ
มหาวิทยาลัย 48 (4/2560) วันที่ 29 มีนาคม 2560
เวลา 09.30 - 11.30
น. ณ ห้องประชุม 503
ชั้น 5 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล


ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำ
มหาวิทยาลัย 48 (3/(ข)/2560) วันที่ 24 มีนาคม 2560
เวลา 10.30 - 12.00
น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2
อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล