}
Mahidol Culture : M - Mastery เป็นนายแห่งตน : A - Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น : H - Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง : I - Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม : D – Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ : O – Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ : L – Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ
 
 
               
         

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบฟอร์ทะเบียนคุมเงินทุนวิจัย

แบบฟอร์มสรุปข้อมูลรายงานการเงิน  ปีงบประมาณ
2559 และรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินและ
ผลการวิเคราะห์ พร้อมคำอธิบายรายการทางบัญช

 

ความท้าทายสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สู่ AEC
     
รวมเทคนิค Excel ง่ายๆ ที่ทำให้ทำงานเร็วขึ้น
     
     

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การตรวจสอบ
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2554

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2555

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
(Fleet Card)


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงาน
ในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(สำหรับการบันทึกบัญชีกองทุนสวัสดิการ)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
เพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
เพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557


พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556
ข้อ 3 รถยนต์ของส่วนราชการฯ มาตรา4
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อภาษี


ประชุมคณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง
ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำ
มหาวิทยาลัย 44 (3/2559) วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
เวลา 13.30 - 16.00
น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ
ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรต50 ปี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล