Mahidol Culture : M - Mastery เป็นนายแห่งตน : A - Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น : H - Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง : I - Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม : D – Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ : O – Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ : L – Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ
 
               
         

แบบฟอร์มสรุปข้อมูลรายงานการเงิน  ปีงบประมาณ 2557 และรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินและผลการวิเคราะห์ พร้อมคำอธิบายรายการทางบัญช(วิทยาลัยลัยในกำกับ)

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน (สำหรับการบันทึกบัญชีกองทุนสวัสดิการ)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557

พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556 ข้อ 3 รถยนต์ของส่วนราชการฯ มาตรา4 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อภาษี

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย 40 (4/2558) วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรต50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล