Mahidol Culture : M - Mastery เป็นนายแห่งตน : A - Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น : H - Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง : I - Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม : D – Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ : O – Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ : L – Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ
 
 
               
         

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบฟอร์ทะเบียนคุมเงินทุนวิจัย

แบบฟอร์มสรุปข้อมูลรายงานการเงิน  ปีงบประมาณ
2559 และรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินและ
ผลการวิเคราะห์ พร้อมคำอธิบายรายการทางบัญชี

8 ขั้นตอนที่ต้องทำเมื่ออีเมลโอนแฮก
     
พฤติกรรม 5 ชนิด ไม่ควรทำในสำนักงาน
     
     

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การตรวจสอบ
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2554

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2555

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
(Fleet Card)


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงาน
ในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(สำหรับการบันทึกบัญชีกองทุนสวัสดิการ)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
เพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
เพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557


พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556
ข้อ 3 รถยนต์ของส่วนราชการฯ มาตรา4
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อภาษี


ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำ
มหาวิทยาลัย 48 (4/2560) วันที่ 29 มีนาคม 2560
เวลา 09.30 - 11.30
น. ณ ห้องประชุม 503
ชั้น 5 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล


ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำ
มหาวิทยาลัย 48 (3/(ข)/2560) วันที่ 24 มีนาคม 2560
เวลา 10.30 - 12.00
น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2
อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล