}
Mahidol Culture : M - Mastery เป็นนายแห่งตน : A - Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น : H - Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง : I - Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม : D – Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ : O – Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ : L – Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ
 
 
               
         

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบฟอร์ทะเบียนคุมเงินทุนวิจัย

แบบฟอร์มสรุปข้อมูลรายงานการเงิน  ปีงบประมาณ
2559 และรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินและ
ผลการวิเคราะห์ พร้อมคำอธิบายรายการทางบัญช

 

รวมเทคนิค Excel ง่ายๆ ที่ทำให้ทำงานเร็วขึ้น
     
คำถามที่พบบ่อยเมื่อต้องจัดทำรายงานการรับส่งทรัพยสินราชการ
     
     

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การตรวจสอบ
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2554

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2555

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
(Fleet Card)


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงาน
ในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(สำหรับการบันทึกบัญชีกองทุนสวัสดิการ)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
เพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
เพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557


พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556
ข้อ 3 รถยนต์ของส่วนราชการฯ มาตรา4
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อภาษี


ประชุมคณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง
ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำ
มหาวิทยาลัย 44 (3/2559) วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
เวลา 13.30 - 16.00
น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ
ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรต50 ปี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล