Image

 

 

 

01 02 03

Laws

ข้อกฎหมายที่ควรรู้ Imageกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้านความปลอดภัยฯ

 

COSHEM e-book

แหล่งรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์Image

หนังสือ คู่มือ และแนวปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยฯ

 

Activity

กิจกรรมและโครงการ Image

กิจกรรมและโครงการ
ด้านความปลอดภัยฯ

 

peerevaluation

MU LabPass

chemwaste

chemwaste

chemwaste

chemwaste

emergency call

 

Safety Guideline

Poster

ข่าวประชาสัมพันธ์

>>Biosafety and Biosecurity

อบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ" เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

8 มกราคม 2563

More

 

>>แบบฟอร์มแจ้งจำนวนห้องปฏิบัติการ

แบบฟอร์มบันทึก จำนวนห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี

(1) ลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ โปรดคลิก

(2) แบบบันทึกจำนวนห้องปฏิบัติกา โปรดคลิก

20 ธันวาคม 2561

More

 

อบรมอัคคีภัย>>การจัดการของเสียสารเคมี

การจัดการของเสียสารเคมี และของเสียอันตรายจากชุมชน โดย ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม : COSHEM
- โครงการจัดทำระบบของเสียสารเคมี

- ขยะอันตรายจากชุมชน

- Hazardous Waste

1 ตุลาคม 2556 More