กิจกรรม/โครงการ/อบรม/สัมมนา/ดูงาน/ฯลฯ

โครงการสำรวจชนิดของขยะภายในจุดพักขยะ

     
กิจกรรมที่ผ่านมา กิจกรรมที่ผ่านมา
   
กิจกรรมที่ผ่านมา กิจกรรมที่ผ่านมา
   
กิจกรรมที่ผ่านมา กิจกรรมที่ผ่านมา


     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์จัดโครงการสำรวจชนิดของขยะภายในจุดพักขยะ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา