ไทย : English : Intranet

โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดลจะยกระดับพื้นที่สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ และพื้นที่อนุรักษ์ข้างเคียงบริเวณด้านทิศใต้จำนวน 140 ไร่ ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติระดับชาติและระดับนานาชาติ ในลักษณะ Botanical Garden เพื่อเป็นอุทยานการเรียนรู้ทางธรรมชาติวิทยา ต่อยอดภูมิปัญญาไทย ให้สามารถเป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นแหล่งรวบรวมพืช ผลิตและทดลองพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่หลากหลาย เป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านพฤกษศาสตร์และสมุนไพรของจังหวัดนครปฐม และภูมิภาคตะวันตกของประเทศ

ผังบริเวณโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

 

แนวทางในการพัฒนา "อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ" จะเน้นการให้ความสำคัญกับประโยชน์ของสมุนไพร และการเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามศักยภาพทางระบบนิเวศของพื้นที่ในปัจจุบัน โดยกิจกรรมหลักประกอบด้วย 4 ศูนย์การเรียนรู้ คือ

1.

ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์สมุนไพรเชิงประจักษ์ มุ่งให้ความสำคัญในการเรียนรู้สมุนไพรด้านอาหาร เครื่องใช้ และยารักษาโรค แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1.

ส่วนการเรียนรู้ ประกอบด้วย ห้องเรียนสมุนไพร แปลงไม้ปรุงยา พิพิธภัณฑ์สมุนไพรและห้องสมุด

2.

ส่วนการให้บริการ คลินิกสมุนไพร และ Retreat Center

3.

ส่วนอุทยานสมุนไพรและสวนรุกขชาติ

2.

ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและระบบนิเวศ การศึกษาสมุนไพรตามความหลากหลายของระบบนิเวศ เน้นความโดดเด่นของการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกน้ำ ประกอบด้วย การจัดพื้นที่เพื่อการศึกษาสิ่งแวดล้อมตามระบบนิเวศทางธรรมชาติลักษณะต่างๆ เช่น สวนรุกขชาติที่ลุ่มและที่ดอน การจัดทำทางเดินศึกษาธรรมชาติ หอดูนก และสถานีการเรียนรู้

3.

ศูนย์วิจัยพันธุกรรมพืชและสมุนไพร เป็นสถานการวิจัย การเก็บรักษาข้อมูล และการเผยแพร่ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประกอบด้วย การจัดเก็บตัวอย่างและพันธุ์พืชในสวนสมุนไพร การจัดทำผังและรายการพันธุ์พืชสมุนไพรและสะสมพันธุ์พืชเพิ่มเติม รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์และเภสัชกรรม

4.

ศูนย์การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง การพัฒนามนุษย์ โดยเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ธรรมชาติจากภายนอกสู่การเรียนรู้ภายในและการเจริญสติภาวนา ประกอบด้วย สถานฝึกอบรมภาวนา ห้องสมุดคุณธรรมและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ

 

แนวความคิดในการจัดพื้นที่ใช้สอยโครงการฯ ระยะที่ 1

 

 

ทัศนียภาพด้านหน้า ทางเข้าโครงการฯ

 

อาคารศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์เชิงประจักษ์

 

อาคารศาลาการเรียนรู้สมุนไพร

 

   อาคารโรงอาหารและสัมมนา

อาคารเรือนเพาะชำ

 

อาคารบ้านหมอยา

 

แปลงสมุนไพรประดับ

 

แปลงสมุนไพรเพื่อการศึกษา

 

กลับหน้าแรก

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Call Center Tel : 02 - 4414400

   ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2553