ไทย : English : Intranet

โรงอาหารในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

โรงอาหาร MU Cafeteria

โรงอาหารคณะเทคนิคการแพทย์

โรงอาหารคณะสังคมศาสตร์ฯ โรงอาหาร คณะะสัตวแพทย์

โรงอาหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

โรงอาหารวิทยาลัยนานาชาติ

(Atrium Canteen) ชั้น 2

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Call Center Tel : 02 - 4414400

   ปรับปรุงล่าสุด 16 กันยายน 2552