ไทย : English : Intranet

แปลงผักปลอดสารพิษและ "The Cottage by MU"

เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2551 อำเภอพุทธมณฑล โดยนางประณีต เขียววิจิตร เกษตรอำเภอพุทธมณฑล ได้เสนอโครงการสถานีสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปสมุนไพรศาลายา ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑลและมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้พื้นที่ประมาณ 4 ไร่ บริเวณด้านข้างอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อดำเนินการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1

เพื่อผลิตผักที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย สำหรับบริโภคและจำหน่าย

2

เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน

3

เพื่อให้พื้นที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนอนุรักษ์ดิน น้ำ และรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการฯ นี้มีระยะเวลาดำเนินโครงการประมาณ 3 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 เป็นต้นไป เกษตรกรรับผิดชอบในการปรับพื้นที่ ขุดร่องน้ำ ทำคันดิน และปรับปรุงบำรุงดิน ฯลฯ ส่วนมหาวิทยาลัยให้ความอนุเคราะห์ด้านการติดตั้งระบบน้ำแบบสปริงเกอร์

เกษตรกรได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 เป็นต้นมา โดยเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ผักชุดแรกปลายเดือนสิงหาคม 2551 ซึ่งเป็นการปลูกผักหมุนเวียนประเภทต่างๆ ได้แก่ พืชผักสวนครัว ผักประเภทหัวใต้ดิน ผักพื้นบ้าน ผักประเภทเลื้อย และผลไม้ โดยผลผลิตชุดแรกได้เริ่มเก็บจำหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นมา

   

มหาวิทยาลัยได้จัดสร้าง “The Cottage by MU” ในลักษณะบ้านสำเร็จรูปความสูง 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 129 ตร.ม. มีห้องน้ำและระเบียงโดยรอบ 3 ด้าน ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างแปลงผักปลอดสารพิษ มีรถรางให้บริการ สาย 1 (สีเหลือง) และสาย 3 (สีแดง) วิ่งผ่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตหรือจัดทำโดยส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงผลิตภัณฑ์จากแปลงผักปลอดสารพิษซึ่งผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปสมุนไพรศาลายา

เพื่อเป็นแหล่งศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพื่อสุขภาพทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยเห็นถึงความเหมาะสม

เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งยังส่งเสริม สนับสนุนให้ได้บริโภคสินค้าที่มีประโยชน์และมีคุณภาพในราคายุติธรรม

"The Cottage by MU" อยู่ในการควบคุม และกำกับดูแลโดยคณะกรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา และบริหารจัดการโดยผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย บัดนี้คณะกรรมการได้คัดเลือก นายไชยภพ เหลืองจินดารัตน์ เจ้าของร้าน "Roll Queen" ซึ่งจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากแปลงผักปลอดสารพิษ ร้าน The Cottage by MU (Roll Queen) เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552 นี้เป็นต้นไป

The Cottage by MU (Roll Queen)

กลับหน้าแรก

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Call Center Tel : 02 - 4414400

   ปรับปรุงล่าสุด 16 ตุลาคม 2552