ดาวน์โหลด

เอกสารงานประชุม

          

 
ค้นหาเฉพาะดาวน์โหลด ค้นหาทั้งเว็บ
MAHIDOL SUSTAINABLE MEETING
เอกสารประกอบการประชุม ประจำปี 2561
ประชุมครั้งที่ 6 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5/2561

งานนำเสนอการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนา ครั้งที่ 6/2561ประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561

งานนำเสนอการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนา ครั้งที่ 5/2561

เอกสารประกอบวาระที่ 1.1-1.2

เอกสารประกอบวาระที่ 1.3

เอกสารประกอบวาระที่ 1.4

เอกสารประกอบวาระที่ 1.5

เอกสารประกอบวาระที่ 1.6

เอกสารประกอบวาระที่ 1.7ประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 11 เมษายน 2561

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2561

งานนำเสนอการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนา ครั้งที่ 4/2561

ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 14 มีนาคม 2561

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561

งานนำเสนอการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนา ครั้งที่ 3/2561

วาระที่ 1.1 การจัดเวทีเสวนา From Green to Sustainable University

วาระที่ 1.2 ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยสัญจร ครั้งที่ 1/2561

วาระที่ 1.3 และ 1.4 ความคืบหน้าการปรับปรุงลานจอดรถชั่วคราว P1 และทางเดิน cover way

วาระที่ 1.5 การปรับเส้นทางจราจร โครงการก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง

วาระที่ 4 มาตรการป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจรจากการใช้ไฟฟ้าของร้านค้าในพื้นที่ศาลายาประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2561

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 9/2560

งานนำเสนอการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนา ครั้งที่ 1/2561แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาคารและเเนวทางการลดค่า Peak Demand และค่า Power factor
ENERGY CONSERVATION COMMITTEE MEETING