ดาวน์โหลด

ประกาศ/คำสั่ง/กฏระเบียบ/แบบฟอร์มต่างๆ/เอกสารงานประชุม/โครงการ/คู่มือ

          

 
ค้นหาเฉพาะดาวน์โหลด ค้นหาทั้งเว็บ
MAHIDOL SUSTAINABLE MEETING
เอกสารประกอบการประชุม ประจำปี 2562
ประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 10 เมษายน 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2562

งานนำเสนอการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนา ครั้งที่ 3/2562ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 13 มีนาคม 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2562

งานนำเสนอการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนา ครั้งที่ 3/2562

เอกสารประกอบวาระที่ 1.1

เอกสารประกอบวาระที่ 1.3

เอกสารประกอบวาระที่ 3.1

เอกสารประกอบวาระที่ 3.3ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2562

งานนำเสนอการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนา ครั้งที่ 2/2562ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 9 มกราคม 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 12/2561

งานนำเสนอการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนา ครั้งที่ 1/2562

วาระที่ 1.1 ผลการจัดอันดับ UI Green World University Ranking 2018

วาระที่ 1.2 โครงการประกวด Innovation for Campus Sustainability 2019

วาระที่ 1.3 โครงการ MU Energy Awards 2019

วาระที่ 3.1 การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาคารและเเนวทางการลดค่า Peak Demand และค่า Power factor
ENERGY CONSERVATION COMMITTEE MEETING
ตัวชี้วัดที่ 4.5 มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
คู่มือการอบรมจัดทำคาร์บอนฟุตฟริ้นท์องค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
คู่มือการสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประกาศ/คำสั่ง มหาวิทยาลัย
แบบฟอร์ม UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2018
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพและการจัดการความเสี่ยง
แบบฟอร์มการจัดทำ กระบวนการทำงาน (work Process)
แบบฟอร์ทการขอใช้สถานที่อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล