ดาวน์โหลด

ประกาศ/คำสั่ง/กฏระเบียบ/แบบฟอร์มต่างๆ/เอกสารงานประชุม/โครงการ/คู่มือ

          

 
ค้นหาเฉพาะดาวน์โหลด ค้นหาทั้งเว็บ
MAHIDOL SUSTAINABLE MEETING
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาคารและเเนวทางการลดค่า Peak Demand และค่า Power factor
ENERGY CONSERVATION COMMITTEE MEETING
ตัวชี้วัดที่ 4.5 มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
คู่มือการอบรมจัดทำคาร์บอนฟุตฟริ้นท์องค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
คู่มือการสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประกาศ/คำสั่ง มหาวิทยาลัย
แบบฟอร์ม UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2017
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพและการจัดการความเสี่ยง
แบบฟอร์มการจัดทำ กระบวนการทำงาน (work Process)
แบบฟอร์ทการขอใช้สถานที่อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล