ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดี

E-mail : banchong.mah@mahidol.ac.th

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

E-mail : kitikorn.cha@mahidol.ac.th

 

นายมาโนชญ์ เหล็กดำรง
ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

E-mail : manoch.lek@mahidol.ac.th

โทรศัพท์ 0-2441-4400 เบอร์ติดต่อภายใน 1111