ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ

โครงการปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ

          ด้วยปัจจุบันขยะใบไม้ กิ่งไม้ที่เกิดจากการตัด ตกแต่งของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายามีจำนวนมาก งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงได้ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางให้ปุ๋ยชีวภาพมีกระบวนการย่อยสลายที่เร็วขึ้น เพื่อให้ได้ปุ๋ยหมักในเวลาอันสั้น โดยไม่ต้องพลิกกลับกองปุ๋ยเพื่อเติมอากาศ มีกระบวนการทำงานที่ง่าย ต้นทุนต่ำและเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม งานวิจัยเรื่องปุ๋ยชีวภาพจึงเป็นแนวทางที่เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพได้ในเวลาอันสั้นประมาณ 1 เดือน

           ซึ่งเดิมต้องพลิกกลับกองปุ๋ยเป็นครั้งคราวเพื่อเติมอากาศและให้มีการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจน ซึ่งจะได้ปุ๋ยชีวภาพภายในเวลา 2-6 เดือน งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งโครงการปุ๋ยชีวภาพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำขยะใบไม้ กิ่งไม้ นำกลับมาทำประโยชน์อีกครั้ง โดยทำปุ๋ยชีวภาพไว้สำหรับใช้ในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และเหลือจากการใช้ก็นำมาจำหน่ายต่อไป ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพ ใช้ในไม้ผล พืชผัก นาข้าว พืชไร่ ไม้ดอกและไม้ประดับตลอดจนสนามหญ้า ไม้กระถาง และในการปลูกป่า โดยมีจำหน่ายที่อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2441 4400 ต่อ 1210-1211

           โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เปิดดำเนินการทุกวันพฤหัสบดี โดยให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ รวมถึงประชาชนรอบมหาวิทยาลัยสามารถเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำขยะมาขายให้กับโครงการ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยให้ปริมาณขยะในมหาวิทยาลัยลดลงจำนวนมาก หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้ประการร้านค้าสามารถนำขยะรีไซเคิลมาฝากขายได้ที่อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธนาคารขยะรีไซเคิล จะออกสมุดฝากขยะรีไซเคิล และจำนวนเงินที่ฝากในวันนั้นให้ และผู้ที่นำมาฝากสามารถถอนเงินได้ทันทีหรือจะฝากไว้ถอนในวันอื่น ๆ ก็ได้

 

 
 
 
น้ำหมักชีวภาพ

           กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ความรู้ทางด้านการผลิตน้ำหมักชีวภาพ (E.M.) และเป็นองค์กรที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการติดตั้งทำน้ำชีวภาพให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้มาให้ความรู้ประโยชน์ของน้ำชีวภาพให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลเรื่องสวนและความสะอาดของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยให้ความรู้ประโยชน์ของน้ำชีวภาพ (E.M.) มีดังนี้ ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ (สัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โค กระบือ ตลอดจนสัตว์น้ำ ช่วยประสิทธิภาพในการย่อยอาหาร เพิ่มความต้านทานโรค กำจัดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ ลดปัญหาเรื่องยุง แมลงวัน การเกษตรกรรมธรรมชาติ ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน สารอินทรีย์ที่อยู่ในของเหลวจะเป็นปุ๋ยโดยตรง แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน แหล่งน้ำ คู คลอง พื้นที่น้ำขัง และสถานที่ทิ้งขยะ ใช้เทลาดห้องน้ำ ห้องสุขา ถูพื้น โดยเฉพาะตลาดสด และโรงครัวร้านอาหาร โดยให้หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการร้านอาหาร นำภาชนะมาบรรจุใส่น้ำหมักชีวภาพที่อาคารอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม ในวัน และเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น