ที่จอดรถจักรยาน

 


จากการสํารวจในปี พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) แสดง ให้เห็นว่า มีจักรยานของนักศึกษาและบุคลากรทั้ง สิ้น 4,404 คัน (วันที่ 19 ธ.ค.2550 เวลา 15.00 น.) ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการสั่งซื้อและการเดินทาง โดยใช้จักรยานเป็นหลัก มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะ สร้างจุดจอดจักรยานโดยรอบวิทยาเขต ซึ่งในปัจจุบัน ได้สร้างที่จอดจักรยานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จํานวน 2 แห่ง และกําลังอยูในกระบวนการออกแบบและพัฒนาการก่อสร้างในจุดอื่นๆ เพิ่มเติม