ประวัติความเป็นมา

          "กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม" เกิดขึ้นจากนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี นับจากปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา สำนักงานอธิการบดีได้ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลายา จึงมีแนวคิดที่จะรวมงานเดิมส่วนใหญ่ของศูนย์ศาลายา และงานวางผังแม่บท กองแผนงาน เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านผังแม่บท ระบบกายภาพ รวมถึงการควบคุมดูแลพื้นที่ศาลายาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีเอกภาพ มีระบบบริหาร และโครงสร้างที่เอื้อต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องและคล่องตัวในการบริหารจัดการ และสามารถดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่ 427 และ 428 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 และ 17 มิถุนายน 2552 ตามลำดับ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งส่วนงาน และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงถือกำเนิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากองกายภาพและสิ่งแวดล้อม แบ่งโครงสร้างงานภายในออกเป็น 6 งาน 2 ศูนย์ คือ
  • งานบริหารและพัฒนาระบบ สถานที่ทำการ ณ อาคารศาลายา
  • งานออกแบบและผังแม่บท สถานที่ทำการ ณ อาคารศาลายา
  • งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร สถานที่ทำการ ณ อาคารศาลายา
  • งานจราจรและความปลอดภัย สถานที่ทำการ ณ อาคารอเนกประสงค์
  • งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม สถานที่ทำการ ณ อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน สถานที่ทำการ ณ อาคารศาลายา
  • ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สถานที่ทำการ ณ อาคารศาลายา
  • ศูนย์การเรียนรู้มหิดล สถานที่ทำการ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล