ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน...

"From Green To Sustainable University"

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ "From Green To Sustainable University" โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์...

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการพลังงาน...

ทำบุญเลี้ยงพระ ต้อนรับปีพุทธศักราช 2561

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 กองกายภาพและสิ่งแวด
ล้อม ได้ทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ เพื่อให้บุคลากรของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันทำบุญถวายอาหารเพลแก่พระสงฆ์ และพร้อมรับฟังเทศน์ จากเจ้าอาวาส วัดปุรณาวาส เพื่อเป็นสิริมงมล...

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) ได้ให้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย...

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศอื่นๆงาน / โครงการ


ผู้รับผิดชอบ


ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างสถานีรับ-ส่งรถโดยสาร Shuttle Bus มหาวิทยาลัยมหิดล (BUS TERMINAL) งานออกแบบและผังแม่บท อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้ามีหลังคาคลุม (cover way) ภายในพื้นที่การศึกษา งานออกแบบและผังแม่บท 240 วัน
โครงการขุดลอกคลองรอบมหาลัยวิทยาลัย งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 120 วัน
โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาให้เป็นระบบ RING LOOP งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 120 วัน
โครงการก่อสร้างถนนการุณยมิตร ระยะที่ 2 (ขยายเส้นทางสู่คณะพยาบาลศาสตร์) งานออกแบบและผังแม่บท 180 วัน


งาน / โครงการ


หน่วยงานรับผิดชอบ


ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างเส้นทางเพื่อการรียนรู้กฎจราจรและความปลอดภัย (Blue Street) งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการงานจ้างขุดลอกท่อและรางระบายน้ำฝน งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงประตูน้ำบ่อวาล์วประปา งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงดัน 22,000 โวลท์ งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy

Management System)และปรับปรุงเครื่องวัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า เป็นการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (SCADA Monitor System)
งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการออกแบบจุดสูบบุหรี่ บริเวณสวนด้านข้างวิทยาลัยนานาชาติ งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงท่อบริเวณมาตรน้ำประปา 23 จุด งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างทางจักรยานถนนจิตตสมานและถนนสานสัตยา งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทาง (ศาลารอรถราง) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระยะที่ 2 งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด