ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ...

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ...


Kick Off Carbon Footprint Organization คณะทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต เปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของคณะทันตแพทยศาสตร์...

Kick Off Carbon Footprint Organization คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต เปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์...

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562...


การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา...


ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศอื่นๆ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการประกวด Innovation for campus sustainability 2019 รอบคัดเลือกแนวคิด

  11 มีนาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

  28 กุมภาพันธ์ 2562 คลิกดูรายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านจักรยาน

  28 กุมภาพันธ์ 2562 คลิกดูรายละเอียด

 • แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนสติ๊กเกอร์เข้า-ออก รูปแบบใหม่

  31 มกราคม 2560 คลิกดูรายละเอียดงาน / โครงการ


ผู้รับผิดชอบ


ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนถนนกันภัยมหิดล งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 75 วัน
โครงการก่อสร้างสถานีรับ-ส่งรถโดยสาร Shuttle Bus มหาวิทยาลัยมหิดล (BUS TERMINAL) งานออกแบบและผังแม่บท 260
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้ามีหลังคาคลุม (cover way) ภายในพื้นที่การศึกษา งานออกแบบและผังแม่บท 260 วัน
โครงการขุดลอกคลองรอบมหาลัยวิทยาลัย งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 120 วัน
โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาให้เป็นระบบ RING LOOP งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 120 วัน


งาน / โครงการ


หน่วยงานรับผิดชอบ


ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงถนนวิชาชื่นชน งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ถนนวิรัชดุษฎี งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทาง(ศาลารอรถราง)ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระยะที่ 3 งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างถนนการุณยมิตร ระยะที่ 2 (ขยายเส้นทางสู่คณะพยาบาลศาสตร์) งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จช้ากว่าเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนส่องไทยทัศน์ งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างเส้นทางเพื่อการเรียนรู้กฎจราจรและความปลอดภัย (Blue Street) งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการงานจ้างขุดลอกท่อและรางระบายน้ำฝน งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงประตูน้ำบ่อวาล์วประปา งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงดัน 22,000 โวลท์ งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy

Management System)และปรับปรุงเครื่องวัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า เป็นการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (SCADA Monitor System)
งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการออกแบบจุดสูบบุหรี่ บริเวณสวนด้านข้างวิทยาลัยนานาชาติ งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงท่อบริเวณมาตรน้ำประปา 23 จุด งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างทางจักรยานถนนจิตตสมานและถนนสานสัตยา งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทาง (ศาลารอรถราง) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระยะที่ 2 งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด