ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

Safety Day

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ศูนย์บริหารความปลอดภัยาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเปิดตัวโครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน ...

Jakka Rally พาเที่ยวชุมชนพุทธมณฑล

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ"Jakka Rally พาเที่ยวชุมชนพุทธมณฑล"เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลกากรและนักศึกษาปั่นจักรยานออกกำลังกายไปตามสถานที่ท่องเที่ยว ...

Office of Strategic Management in Action(OSM)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยและผู้ปฏิบัติงานหลักฯ(OSM) เพื่อเพิ่ม ...

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับบุคลกรจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามาศึกษาดูงาน ด้านนการบริหารจัดการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ...

ประชุมเตรียมงานเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์
Eco Town มหิดลกับชุมชน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก 3 โรงเรียน เพื่อประชุมเตรียมการเปิดโครงการ Eco Town ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ควบคู่กับการรณรงค์ ...

ศึกษาดูงาน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธุ์ 2560 ผู้บริหารได้นำบุคลากรระดับหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ศึกษาดูงานด้านการจัดการ ความปลอดภัยภายในองค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ...

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศอื่นๆ