ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ...

พิธีมอบรางวัล MU ENERGY AWARDS 2018

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 61 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบรางวัลแก่คณะได้รับที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมประกวดโครงการ  Mahidol University Energy Awards 2018...ผู้บริหารสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารจากสำนักงานโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน...

ประชุมเตรียมพร้อมการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015...


มหาวิทยาลัยมหิดลรับประกาศนียบัตรในงาน
"ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 2561"

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 รศ. ดร. กิติกร จามรดุสิต เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2561”...

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดตัวโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน (การส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล)...

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศอื่นๆ

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มดบริเวณหลังกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมและสถานีรถราง

  17 พฤศจิกายน 2561 คลิกดูรายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม MU Garden

  17 พฤศจิกายน 2561 คลิกดูรายละเอียด

 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าประกอบการสำหรับงานบริหารจัดการศูนย์อาหาร

  22 ตุลาคม 2561 คลิกดูรายละเอียด

 • เปลี่ยนแปลงกำหนดการของงานบริหารจัดการศูนย์อาหาร อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

  21 กันยายน 2561 คลิกดูรายละเอียด

 • แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนสติ๊กเกอร์เข้า-ออก รูปแบบใหม่

  31 มกราคม 2560 คลิกดูรายละเอียด

งาน / โครงการ


ผู้รับผิดชอบ


ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงถนนวิชาชื่นชน งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 90 วัน
โครงการก่อสร้างสถานีรับ-ส่งรถโดยสาร Shuttle Bus มหาวิทยาลัยมหิดล (BUS TERMINAL) งานออกแบบและผังแม่บท อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้ามีหลังคาคลุม (cover way) ภายในพื้นที่การศึกษา งานออกแบบและผังแม่บท 260 วัน
โครงการขุดลอกคลองรอบมหาลัยวิทยาลัย งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 120 วัน
โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาให้เป็นระบบ RING LOOP งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 120 วัน


งาน / โครงการ


หน่วยงานรับผิดชอบ


ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ถนนวิรัชดุษฎี งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทาง(ศาลารอรถราง)ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระยะที่ 3 งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างถนนการุณยมิตร ระยะที่ 2 (ขยายเส้นทางสู่คณะพยาบาลศาสตร์) งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จช้ากว่าเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนส่องไทยทัศน์ งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างเส้นทางเพื่อการเรียนรู้กฎจราจรและความปลอดภัย (Blue Street) งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการงานจ้างขุดลอกท่อและรางระบายน้ำฝน งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงประตูน้ำบ่อวาล์วประปา งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงดัน 22,000 โวลท์ งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy

Management System)และปรับปรุงเครื่องวัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า เป็นการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (SCADA Monitor System)
งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการออกแบบจุดสูบบุหรี่ บริเวณสวนด้านข้างวิทยาลัยนานาชาติ งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงท่อบริเวณมาตรน้ำประปา 23 จุด งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างทางจักรยานถนนจิตตสมานและถนนสานสัตยา งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทาง (ศาลารอรถราง) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระยะที่ 2 งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด