ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ผู้อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สายสนับสนุน) รุ่นที่ 4 เยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ให้การต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สายสนับสนุน) รุ่นที่ 4 เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน...

โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก "ปลูกรัก ฮัก MU"

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ "ปลูกรัก ฮัก MU" เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิตได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 18 พฤษาคม 2561 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน...

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 10 พฤษาคม 2561 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลุในโอกาสเยี่ยมชม ...

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศอื่นๆ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประกอบการร้านค้าพาณิชย์และตู้บริการอัตโนมัติภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้

  14 มิถุนายน 2561 คลิกดูรายละเอียด

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาเข้าประกอบการร้านค้าพาณิชย์และตู้บริการอัตโนมัติภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้

  5 มิถุนายน 2561 คลิกดูรายละเอียด

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการให้บริการรับส่งเอกสาร สิ่งของและพัสดุภัณฑ์

  23 พฤษภาคม 2561 คลิกดูรายละเอียด

 • แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนสติ๊กเกอร์เข้า-ออก รูปแบบใหม่

  31 มกราคม 2560 คลิกดูรายละเอียดงาน / โครงการ


ผู้รับผิดชอบ


ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ถนนวิรัชดุษฎี งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 60 วัน
โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทาง(ศาลารอรถราง)ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระยะที่ 3 งานออกแบบและผังแม่บท 130 วัน
โครงการก่อสร้างสถานีรับ-ส่งรถโดยสาร Shuttle Bus มหาวิทยาลัยมหิดล (BUS TERMINAL) งานออกแบบและผังแม่บท อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้ามีหลังคาคลุม (cover way) ภายในพื้นที่การศึกษา งานออกแบบและผังแม่บท 260 วัน
โครงการขุดลอกคลองรอบมหาลัยวิทยาลัย งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 120 วัน
โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาให้เป็นระบบ RING LOOP งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 120 วัน
โครงการก่อสร้างถนนการุณยมิตร ระยะที่ 2 (ขยายเส้นทางสู่คณะพยาบาลศาสตร์) งานออกแบบและผังแม่บท 180 วัน


งาน / โครงการ


หน่วยงานรับผิดชอบ


ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนส่องไทยทัศน์ งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างเส้นทางเพื่อการเรียนรู้กฎจราจรและความปลอดภัย (Blue Street) งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการงานจ้างขุดลอกท่อและรางระบายน้ำฝน งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงประตูน้ำบ่อวาล์วประปา งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงดัน 22,000 โวลท์ งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy

Management System)และปรับปรุงเครื่องวัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า เป็นการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (SCADA Monitor System)
งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการออกแบบจุดสูบบุหรี่ บริเวณสวนด้านข้างวิทยาลัยนานาชาติ งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงท่อบริเวณมาตรน้ำประปา 23 จุด งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างทางจักรยานถนนจิตตสมานและถนนสานสัตยา งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทาง (ศาลารอรถราง) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระยะที่ 2 งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด