ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างนิสัยและการปลูกฝังจิตสำนึก ...

ค่าย "Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่" รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 5และ6 มิถุนายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการค่าย "Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่" รุ่นที่ 1 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน ...

ศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน "ทบทวนและพัฒนาการดำเนินงานกองกายภาพละสิ่งแวดล้อม" เพื่อเพิ่มพูนความรู้สมรรถนะและทักษะในการดำเนินงาน และพัฒนา ...

โครงการสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส่วนงานได้มีความรู้ความ ...

โครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาคาร และแนวทางลดค่า Peak Demand และค่า Power Factor

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน...

Safety Day

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ศูนย์บริหารความปลอดภัยาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเปิดตัวโครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน ...

ข่าวรับสมัครงาน

  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา

    16 มิถุนายน 2560 คลิกดูรายละเอียด

  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

    15 มิถุนายน 2560 คลิกดูรายละเอียด

  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเหล็กและตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา

    15 มิถุนายน 2560 คลิกดูรายละเอียด

ประกาศอื่นๆ