ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

การศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้นำบุคลากรกองภายภาพและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานในเรื่องพลังงานทดแทน (Solar Farm) การพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City...

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Coshem) จัดอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน)"...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในโอกาสเยี่ยมชม ...

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน...

"From Green To Sustainable University"

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ "From Green To Sustainable University" โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์...


ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศอื่นๆ

  • ประกาศขยายการรับสมัครผู้ประกอบการรับส่งเอกสาร สิ่งของและพัสดุภัณฑ์

    17 เมษายน 2561 คลิกดูรายละเอียด

    แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนสติ๊กเกอร์เข้า-ออก รูปแบบใหม่

    31 มกราคม 2560 คลิกดูรายละเอียดงาน / โครงการ


ผู้รับผิดชอบ


ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทาง(ศาลารอรถราง)ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระยะที่ 3 งานออกแบบและผังแม่บท 130 วัน
โครงการก่อสร้างสถานีรับ-ส่งรถโดยสาร Shuttle Bus มหาวิทยาลัยมหิดล (BUS TERMINAL) งานออกแบบและผังแม่บท อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้ามีหลังคาคลุม (cover way) ภายในพื้นที่การศึกษา งานออกแบบและผังแม่บท 240 วัน
โครงการขุดลอกคลองรอบมหาลัยวิทยาลัย งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 120 วัน
โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาให้เป็นระบบ RING LOOP งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 120 วัน
โครงการก่อสร้างถนนการุณยมิตร ระยะที่ 2 (ขยายเส้นทางสู่คณะพยาบาลศาสตร์) งานออกแบบและผังแม่บท 180 วัน


งาน / โครงการ


หน่วยงานรับผิดชอบ


ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนส่องไทยทัศน์ งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างเส้นทางเพื่อการเรียนรู้กฎจราจรและความปลอดภัย (Blue Street) งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการงานจ้างขุดลอกท่อและรางระบายน้ำฝน งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงประตูน้ำบ่อวาล์วประปา งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงดัน 22,000 โวลท์ งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy

Management System)และปรับปรุงเครื่องวัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า เป็นการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (SCADA Monitor System)
งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการออกแบบจุดสูบบุหรี่ บริเวณสวนด้านข้างวิทยาลัยนานาชาติ งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงท่อบริเวณมาตรน้ำประปา 23 จุด งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างทางจักรยานถนนจิตตสมานและถนนสานสัตยา งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทาง (ศาลารอรถราง) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระยะที่ 2 งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด