ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

มหาวิทยาลัยมหิดลรับประกาศนียบัตรในงาน
"ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 2561"

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 รศ. ดร. กิติกร จามรดุสิต เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2561”...

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดตัวโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน (การส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล)...

งานเปิดตัวโครงการ "ThinkCycle Bank"

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 รศ. ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ร่วมงานเปิดตัวโครงการ "ThinkCycle Bank" หรือ ธนาคารทิ้ง – ไซเคิล ...

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน...


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล" ...

ผู้อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สายสนับสนุน) รุ่นที่ 4 เยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ให้การต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สายสนับสนุน) รุ่นที่ 4 เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน...

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศอื่นๆ

 • เปลี่ยนแปลงกำหนดการของงานบริหารจัดการศูนย์อาหาร อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

  21 กันยายน 2561 คลิกดูรายละเอียด

 • ประกาศขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม MU Garden

  21 กันยายน 2561 คลิกดูรายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการบริหารจัดการศูนย์อาหาร อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

  21 กันยายน 2561 คลิกดูรายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม MU Garden

  8 กันยายน 2561 คลิกดูรายละเอียด

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประกอบการร้านค้าพาณิชย์ พื้นที่ห้องนิทรรศการภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้

  14 มิถุนายน 2561 คลิกดูรายละเอียด

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประกอบการร้านค้าพาณิชย์และตู้บริการอัตโนมัติภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้

  14 มิถุนายน 2561 คลิกดูรายละเอียด

 • แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนสติ๊กเกอร์เข้า-ออก รูปแบบใหม่

  31 มกราคม 2560 คลิกดูรายละเอียด
งาน / โครงการ


ผู้รับผิดชอบ


ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงถนนวิชาชื่นชน งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 90 วัน
โครงการก่อสร้างสถานีรับ-ส่งรถโดยสาร Shuttle Bus มหาวิทยาลัยมหิดล (BUS TERMINAL) งานออกแบบและผังแม่บท อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้ามีหลังคาคลุม (cover way) ภายในพื้นที่การศึกษา งานออกแบบและผังแม่บท 260 วัน
โครงการขุดลอกคลองรอบมหาลัยวิทยาลัย งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 120 วัน
โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาให้เป็นระบบ RING LOOP งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 120 วัน


งาน / โครงการ


หน่วยงานรับผิดชอบ


ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ถนนวิรัชดุษฎี งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทาง(ศาลารอรถราง)ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระยะที่ 3 งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างถนนการุณยมิตร ระยะที่ 2 (ขยายเส้นทางสู่คณะพยาบาลศาสตร์) งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จช้ากว่าเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนส่องไทยทัศน์ งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างเส้นทางเพื่อการเรียนรู้กฎจราจรและความปลอดภัย (Blue Street) งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการงานจ้างขุดลอกท่อและรางระบายน้ำฝน งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงประตูน้ำบ่อวาล์วประปา งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงดัน 22,000 โวลท์ งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy

Management System)และปรับปรุงเครื่องวัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า เป็นการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (SCADA Monitor System)
งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการออกแบบจุดสูบบุหรี่ บริเวณสวนด้านข้างวิทยาลัยนานาชาติ งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงท่อบริเวณมาตรน้ำประปา 23 จุด งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างทางจักรยานถนนจิตตสมานและถนนสานสัตยา งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทาง (ศาลารอรถราง) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระยะที่ 2 งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด