ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

สัมมนาบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการศึกษาสัมมนาบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม "ทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ...

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 2

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบเกียรติบัตรให้กับส่วนงานที่ได้รับรางวัล ...

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษา ...

พิธีมอบรางวัล MU ENERGY AWARDS 2017

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบรางวัลแก่คณะได้รับที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมประกวดโครงการ  MU Energy Awards 2017 ...

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างนิสัยและการปลูกฝังจิตสำนึก ...

ค่าย "Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่" รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 5และ6 มิถุนายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการค่าย "Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่" รุ่นที่ 1 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ...

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศอื่นๆ