บริการสถานที่ใช้จัดกิจกรรม

การขออนุญาตใช้พื้นส่วนกลางในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

          กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานทางด้านอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้แก่ ดูแลการก่อสร้างอาคารสถานที่ และระบบต่างๆ ตามผังแม่บทด้านกายภาพ การออกแบบและคุมงาน การบริหารจัดการและการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ส่วนกลาง การซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค การควบคุมดูแลการใช้พลังงานไฟฟ้า ประปา และการใช้งานระบบโทรศัพท์ การรักษาความปลอดภัยและการจราจร การรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมงานภารกิจ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยพื้นที่ส่วนกลางที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบได้แก่


 • สนามหญ้าด้านหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด


 • ศาลาแปดเหลี่ยมด้านข้างหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด


 • สนามหญ้าฝั่งตรงข้ามอาคารคณะกายภาพบำบัด (ลานเป็ดขาว)
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด


 • ทางเดิน Cover Way
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด


 • ลานมหิดล (มี Springker)
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด


 • สนามหญ้าข้างสำนักงานอธิการบดี (ติด MUIC)
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด


  ถนนคนเดิน
 • สาย A ตั้งแต่วิทยาลัยนานาชาติถึงคณะวิศวกรรมศาตร์
 • สาย B ตั้งแต่คณะวิศวกรรมศาตร์ถึงวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯ การกีฬา
 • สาย C ตั้งแต่สถาบันพัฒนสุขภาพอาเซียนถึงสวนเจ้าฟ้า
 • สายหน้าบ้านมหิดล (หอพักนักศึกษา)

 • สาย A สาย B สาย C สายหน้าบ้านมหิดล


 • สนามรักบี้-ฟุตบอล หลังหอพักพยาบาลรามาธิบดี (ต้องการหลักฐานการได้รับอนุญาตจากทางหอพักพยาบาลรามาธิบดี คณะศิลปศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด มาแสดง)
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด


 • สนามหญ้าด้านหน้ากองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด


 • แหล่งนันทนาการทางน้ำ (ด้านหลังสนามฟุตบอลใหญ่)
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด


 • สนามหญ้าโดยรอบอาคารเอนกประสงค์ (ด้านหลังสนามฟุตบอลใหญ่)
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด


 • ลานจอดรถชั่วคราว P1
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด


 • ลานจอดรถชั่วคราว P3
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด


 • ลานจอดรถชั่วคราว P4
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด


 • ลานจอดรถชั่วคราว P5
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด


 • MU Salaya Park
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้สถานที่