โครงการประกวด Mahidol Energy Award 2018

หลักการและเหตุผล

         ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2558– 2562 โดยมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยจากการสร้างให้เกิดดุลยภาพของมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ความเท่าเทียมกันของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยหนึ่งในกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resources Efficiency) ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

        มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอนตลอดจนส่วนงานที่มีบริการด้านโรงพยาบาล ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานในปริมาณที่สูง ทางมหิดลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยยกระดับองค์กรให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน

        กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงจัดทำโครงการ Mahidol Energy Awards ขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยเป้าหมายหลักของปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่ผลงานด้านการศึกษา การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ การพัฒนา หรือการปรับปรุงโดยการนำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเป็นแรงสนับสนุนให้ประชาคมมหิดลมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 

ผลการประกวด

1. ประเภทโปสเตอร์ (ส่วนงาน)

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมมอบโลห์และใบประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ ทันตแพทยศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมมอบโลห์และใบประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมมอบโลห์และใบประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


2. ประเภทพลังงานสร้างสรรค์ (ส่วนงาน)

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมมอบโลห์และใบประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมมอบโลห์และใบประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ สถาบันโภชนาการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมมอบโลห์และใบประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


3. ประเภทพลังงานสร้างสรรค์ (บุคคล)

ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกโครงการรายละเอียดยังไม่สอดคล้องตามเกณฑ์การตัดสินการประกวดที่กำหนดไว้


ประกาศผลการประกวด