โครงการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม


งาน / โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการส่งเสริมความเป็นวิถีจักรยาน วิถีมหิดล สู่ Eco University งานจราจรและความปลอดภัย เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี (MU Salaya Park) งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงสัญญาณและสัญลักษณ์เส้นทางจราจรและความปลอดภัย งานจราจรและความปลอดภัย เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงป้ายบอกทาง งานจราจรและความปลอดภัย เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงสถานีจอดรถบัสบริเวณ 4 (Parking 4) งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าและป้ายรอรถรางใหม่บนถนนดำรงวิจัย งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างลานจอดรถหลังอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ (Parking 5) งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างศาลพ่อขุนทุ่ง งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าข้างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการรื้อถอนเกาะกลางประตู 3 งานจราจรและความปลอดภัย เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทางภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสถานีรถราง งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด