โครงการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม


งาน / โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ถนนวิรัชดุษฎี งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทาง(ศาลารอรถราง)ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระยะที่ 3 งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างถนนการุณยมิตร ระยะที่ 2 (ขยายเส้นทางสู่คณะพยาบาลศาสตร์) งานออกแบบและผังแม่บท ช้ากว่าเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนส่องไทยทัศน์ งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างเส้นทางเพื่อการเรียนรู้กฎจราจรและความปลอดภัย (Blue Street) งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการงานจ้างขุดลอกท่อและรางระบายน้ำฝน งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงประตูน้ำบ่อวาล์วประปา งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงดัน 22,000 โวลท์ งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy

Management System)และปรับปรุงเครื่องวัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า เป็นการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (SCADA Monitor System)
งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการออกแบบจุดสูบบุหรี่ บริเวณสวนด้านข้างวิทยาลัยนานาชาติ งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงท่อบริเวณมาตรน้ำประปา 23 จุด งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างทางจักรยานถนนจิตตสมานและถนนสานสัตยา งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทาง (ศาลารอรถราง) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระยะที่ 2 งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการส่งเสริมความเป็นวิถีจักรยาน วิถีมหิดล สู่ Eco University งานจราจรและความปลอดภัย เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี (MU Salaya Park) งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงสัญญาณและสัญลักษณ์เส้นทางจราจรและความปลอดภัย งานจราจรและความปลอดภัย เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงป้ายบอกทาง งานจราจรและความปลอดภัย เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงสถานีจอดรถบัสบริเวณ 4 (Parking 4) งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าและป้ายรอรถรางใหม่บนถนนดำรงวิจัย งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างลานจอดรถหลังอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ (Parking 5) งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างศาลพ่อขุนทุ่ง งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าข้างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการรื้อถอนเกาะกลางประตู 3 งานจราจรและความปลอดภัย เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทางภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสถานีรถราง งานออกแบบและผังแม่บท เสร็จตามเวลาที่กำหนด