แปลงผักปลอดสารพิษ

         เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2551 อำเภอพุทธมณฑล โดยนางประณีต เขียววิจิตร เกษตรอำเภอพุทธมณฑล ได้เสนอโครงการสถานีสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปสมุนไพรศาลายา ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑลและมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้พื้นที่ประมาณ 4 ไร่ บริเวณด้านข้างอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อดำเนินการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้