โครงการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม


งาน / โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนวิชาชื่นชน งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 90 วัน
โครงการก่อสร้างสถานีรับ-ส่งรถโดยสาร Shuttle Bus มหาวิทยาลัยมหิดล (BUS TERMINAL) งานออกแบบและผังแม่บท อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้ามีหลังคาคลุม (cover way) ภายในพื้นที่การศึกษา งานออกแบบและผังแม่บท 240 วัน
โครงการขุดลอกคลองรอบมหาลัยวิทยาลัย งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 120 วัน
โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาให้เป็นระบบ RING LOOP งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 120 วัน