โครงการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม


งาน / โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงท่อบริเวณมาตรน้ำประปา 23 จุด งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 75 วัน
โครงการปรับปรุงประตูน้ำบ่อวาล์วประปา งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 90 วัน
โครงการงานจ้างขุดลอกท่อและรางระบายน้ำฝน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 90 วัน
โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 365 วัน
โครงการขุดลอกคลองรอบมหาลัยวิทยาลัย งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 120 วัน
โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาให้เป็นระบบ RING LOOP งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 120 วัน
โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงดัน 22,000 โวลท์ งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 180 วัน
โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 150 วัน
โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงแรงดัน 22,000 โวลท์ งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 180 วัน
โครงการส่งเสริมการเป็นอาคารคาร์บอนต่ำ (17 อาคาร) งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 150 วัน
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy

Management System)และปรับปรุงเครื่องวัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า เป็นการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (SCADA Monitor System)
งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 150 วัน
โครงการก่อสร้างทางจักรยานถนนจิตตสมานและถนนสานสัตยา งานออกแบบและผังแม่บท 75 วัน
โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทาง (ศาลารอรถราง) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระยะที่ 2 งานออกแบบและผังแม่บท 120 วัน
โครงการก่อสร้างถนนการุณยมิตร ระยะที่ 2 (ขยายเส้นทางสู่คณะพยาบาลศาสตร์) งานออกแบบและผังแม่บท 180 วัน
ออกแบบจุดสอบบุหรี่ บริเวณสวนด้านข้างวิทยาลัยนานาชาติ งานออกแบบและผังแม่บท อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง