ธนาคารขยะรีไซเคิล

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล"Recycle Bank"

           มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญและต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานในการร่วมรณรงค์เพื่อลดภาระให้กับสังคมและโลก มหาวิทยาลัยมหิดลนับเป็นสถาบันการศึกษาระดับนำของประเทศ จึงพึงแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในการลดภาระปริมาณขยะต่อชุมชนและสังคม อันเป็นแบบอย่างของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไปอีกด้วย จึงได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

           1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวินัยในการแยกและทิ้งขยะให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

           2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยการลดภาระการจัดการขยะมูลฝอยและปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย

           3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาให้มีประสิทธิภาพ สามารถเปลี่ยนขยะให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

           4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ในด้านที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม

           โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เปิดดำเนินการทุกวันพฤหัสบดี โดยให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ รวมถึงประชาชนรอบมหาวิทยาลัยสามารถเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำขยะมาขายให้กับโครงการ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยให้ปริมาณขยะในมหาวิทยาลัยลดลงจำนวนมาก หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้ประการร้านค้าสามารถนำขยะรีไซเคิลมาฝากขายได้ที่อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธนาคารขยะรีไซเคิล จะออกสมุดฝากขยะรีไซเคิล และจำนวนเงินที่ฝากในวันนั้นให้ และผู้ที่นำมาฝากสามารถถอนเงินได้ทันทีหรือจะฝากไว้ถอนในวันอื่น ๆ ก็ได้

 

ระบบบริการธนาคารขยะรีไซเคิลมหาวิทยาลัยมหิดล ออนไลน์ <<คลิกเพื่อ Login>>

 

 

 
ราคารับซื้อวัสดุโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
คลิกเพื่อดูประกาศ