ไทย : English : Intranet

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หน้าที่และความรับผิดชอบ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักในการอำนวยให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในพื้นที่
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งแบ่งภารกิจหลักเป็น 7 ประเภท

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย มีสถานที่ตั้งของสำนักงานอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ ด้านทิศตะวันออก (หันหน้าไปทางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) ประกอบด้วย 2 หน่วยงานภายใน ได้แก่

1.

หน่วยรับแจ้งเหตุ (Call Center Unit) มีหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุจากผู้มาติดต่อหรือ ทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางสายโทรศัพท์หมายเลขเดียว คือ 02-441-4400 (10 คู่สาย) หรือตู้โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Call) ที่ติดตั้งตามจุดต่างๆ ทั่วพื้นที่มหาวิทยาลัย รวมทั้งทางระบบวิทยุสื่อสาร (Base Station) กว่า 20 เครื่อง เพื่อดำเนินการหรือประสานงานเพื่อคลี่คลายเหตุ

2.

หน่วยรักษาความปลอดภัย (Service Unit) มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ป้องกันอัคคีภัย และอำนวยการจราจรให้มีความคล่องตัวและปลอดภัย

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้อยู่ในระหว่างการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วทั้งพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มากกว่า 40 จุด ได้แก่ บริเวณถนน ทางเดิน โรงอาหาร ประตูเข้าออกมหาวิทยาลัย และพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ เพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัย และการจราจรให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและสืบค้นภาพเหตุการณ์ต่างๆ และนำไปขยายผลต่อไป

กลับหน้าแรก

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Call Center Tel : 02 - 4414400

   ปรับปรุงล่าสุด 16 กันยายน 2552