แจ้งสิ่งของสูญหาย

การประสานงานสิ่งของสูญหาย

พื้นที่ส่วนกลาง

1. เป็นจุดรับแจ้งสิ่ง ของสูญหาย หรือพบสิ่ง ของ เพื่อค้นหา เก็บรักษา หรือส่งคืนเจ้าของ
2. การรับฝากสิ่ง ของสัมภาระของนักศึกษา/บุคลากร

ขั้นตอนการแจ้งเหตุ สิ่งของสูญหาย

  แจ้งเหตุที่หน่วยรักษาความปลอดภัยตามเอกสารและรายละเอียด

  เจ้าหน้าที่ รปภ. รับแจ้ง และลงบันทึกแจ้งรายละเอียด กรณีบัตรนักศึกษา/บัตร ATM แนะนำให้ไปแจ้งความที่ สภ. พุทธมณฑล เพื่อติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ทำการสืบสวนข้อมูลเหตุการณ์

  ดำเนินการสืบค้นหา กรณีรถจักรยานหายทางศูนย์วิทยุจะแจ้งรหัสรถจักรยาน เพื่อให้ รปภ. จุดต่างๆ พร้อมทั้งสายตรวจทำการตรวจสอบตามประตูป้อมยามต่างๆ รวมทั้งที่จอดรถจักรยานต่างๆ เช่น ใต้อาคารหอพักศึกษา 1-11 ลานจอดรถโรงอาหาร ใต้อาคารคณะวิทยาศาสตร์เป็นต้น

  ส่งคืนเจ้าของ หรือหากยังค้นหาไม่พบจะแจ้งไปหอพักหรือกองกิจการนักศึกษาต่อไป

แจ้งพบเจอสิ่งของ

  เจ้าหน้าที่ รปภ. รับแจ้ง และลงบันทึกแจ้งรายละเอียด

  เจ้าหน้าที่ทำการเก็บรักษาสิ่งของไว้อย่างน้อย 30 วัน เพื่อรอการขอรับคืนจากเจ้าของ

  เมื่อมีผู้มาแสดงความประสงค์รับของคืนให้พิสูจน์ความเป็นเจ้าของโดยแสดงบัตรนักศึกษา
หรือบัตรประจำตัว และให้ลงชื่อรับไว