ไทย : English : Intranet

โครงการรถรางวิ่งให้บริการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่หลากหลายทั้งทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การจัดการ ศาสนา กีฬา และนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ในระดับชั้นนำของประเทศ มหาวิทยาลัยจึงมีภารกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีคุณภาพ มีลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นที่ตั้งของสำนักงาน ศูนย์ สถาบัน คณะและวิทยาลัยต่างๆ กว่า 30 หน่วยงาน จึงเป็นแหล่งการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาที่หลากหลาย และมีการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยได้มีแผนงานในการพัฒนาและปรับปรุงระบบถนนและบริการขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถอำนวยคุณประโยชน์ในการเดินทางเข้าออกและไปมาระหว่างส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ แลดูเป็นเอกลักษณ์และเหมาะสมกับแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผลดังกล่าวในข้างต้นมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำโครงการรถรางวิ่งให้บริการรับส่งระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีจำนวนรถ 16 คัน แบ่งเป็น 3 สาย ได้แก่
 

1

สาย 1 (สายสีเขียว)

รถขนาด 28 ที่นั่ง

จำนวน 5 คัน

2

สาย 2 (สายสีน้ำเงิน)

รถขนาด 28 ที่นั่ง

จำนวน 5 คัน

3

สาย 3 (สายสีแดง)

รถขนาด 28 ที่นั่ง

จำนวน 4 คัน

4

รถพิเศษ (บริการเที่ยวพิเศษ)

รถขนาด 28 ที่นั่ง

จำนวน 2 คัน

วัตถุประสงค์เพื่อรับส่งนักศึกษา บุคลากร และช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัวภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากต้องการแจ้งปัญหาหรือแนะนำการให้บริการสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทร. 02-441-4400

สายที่ 1 (สายสีเขียว)

บ้านมหิดล-สวนเจ้าฟ้า-คณะวิทยาศาสตร์-คณะศิลปศาสตร์-ลานมหิดล-สถาบันวิจัยประชากรและสังคม-วิทยาลัยนานาชาติ-สำนักงานอธิการบดี-คณะวิศวกรรมศาสตร์-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-หอสมุด-คณะสิ่งแวดล้อมฯ-สถาบันวิจัยโภชนาการ-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา-อาคารอเนกประสงค์ (โรงพละ)-บ้านมหิดล

เส้นทางเดินรถรางสายที่ 1 (สีเขียว)

 

สายที่ 2 (สายสีนำเงิน)

บ้านมหิดล-คณะสัตวแทพยศาสตร์-วิทยาลัยศาสนศึกษา-สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว-หอพักพยาบาล รามาธิบดี-parking 1-คณะกายภาพบำบัด-โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี-คณะเทคนิคการแพทย์-สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (ใหม่)-สถาบันอนูชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล-สำนักงานอธิการบดี-วิทยาลัยนานาชาติ-สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน-สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้-สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย-บ้านมหิดล

เส้นทางเดินรถรางสายที่ 2 (สีน้ำเงิน)

สายที่ 3 (สายสีแดง)

บ้านมหิดล-สวนเจ้าฟ้า-คณะวิทยาศาสตร์-parking 2 - วิทยาลัยดุริยางคศิลป์-คณะศิลปศาสตร์-ลานมหิดล-สถาบันวิจัยประชากรและสังคม-วิทยาลัยนานาชาติ-สำนักงานอธิการบดี-คณะวิศวกรรมศาสตร์-คณะเทคนิคการแพทย์-โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี-หอพักพยาบาล-อาคารชุดพักอาศัย-สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว-วิทยาลัยศาสนศึกษา-คณะสัตวแพทยศาสตร์-อาคารอเนกประสงค์ (โรงพละ)-บ้านมหิดล

เส้นทางเดินรถรางสายที่ 3 (สีเเดง)

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Call Center Tel : 02 - 4414400

   ปรับปรุงล่าสุด 16 กันยายน 2552