รถราง

โครงการรถรางวิ่งให้บริการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

          "มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่หลากหลายทั้งทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การจัดการ ศาสนา กีฬา และนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ในระดับชั้นนำของประเทศ มหาวิทยาลัยจึงมีภารกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีคุณภาพ มีลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นที่ตั้งของสำนักงาน ศูนย์ สถาบัน คณะและวิทยาลัยต่างๆ กว่า 30 หน่วยงาน จึงเป็นแหล่งการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาที่หลากหลาย และมีการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยได้มีแผนงานในการพัฒนาและปรับปรุงระบบถนนและบริการขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยให้ สามารถอำนวยคุณประโยชน์ในการเดินทางเข้าออกและไปมาระหว่างส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ แลดูเป็นเอกลักษณ์และเหมาะสมกับแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผลดังกล่าวในข้างต้นมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำโครงการรถรางวิ่งให้บริการรับส่งระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีจำนวนรถ 16 คัน แบ่งเป็น 4 สาย

วัตถุประสงค์เพื่อรับส่งนักศึกษา บุคลากร และช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัวภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากต้องการแจ้งปัญหาหรือแนะนำการให้บริการสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทร. 02-441-4400


รถรางสายสีเขียว ขนาด 28 ที่นั่ง มีจำนวน 5 คัน
 • บ้านมหิดล - สวนเจ้าฟ้า - คณะวิทยาศาสตร์ - ลานมหิดล - คณะสังคมศาสตร์ฯ - วิทยาลัยนานาชาติ - สำนักงานอธิการบดี - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - หอสมุด - คณะสิ่งแวดล้อมฯ - สถาบันวิจัยโภชนาการ - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา - อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) - บ้านมหิดล
 • ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทาง


  รถรางสายสีน้ำเงิน ขนาด 28 ที่นั่ง มีจำนวน 5 คัน
 • บ้านมหิดล - อาคารอนุรักษ์ - ลานจอดรถ4 - คณะสัตวแพทย์ - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว - คอนโด - สนามฟุตบอล3 - คณะศิลปศาสตร์ - คณะกายภาพบำบัด - โรงเรียนพยาบาลรามาธิปดี - คณะเทคนิคการแพทย์ - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม - สถาบันโมเลกุล - ประตู3 - สำนักงานอธิการบดี - สถาบันอาเซียน - เรือนไทย -สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ลานจอดรถ2 - อุทยานสิรีรุกชาติ - ลานจอดรถ5 - บ้านมหิดล
 • ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทาง


  รถรางสายสีแดง ขนาด 28 ที่นั่ง มีจำนวน 4 คัน
 • บ้านมหิดล - สวนเจ้าฟ้า - คณะวิทยาศาสตร์ - เรือนศิลปิน - วิทยาลัยดุริยางค์ - ลานจอดรถ2 - ลานมหิดล - คณะสังคมศาสตร์ - วิทยาลัยนานาชาติ - สำนักงานอธิการบดี - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - แปลงผักปลอดสารพิษ - โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี - หอพักพยาบาลรามาธิบดี - คอนโด - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว - คณะศาสณศึกษา - สนามเปตอง - อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) - บ้านมหิดล
 • ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทาง


  รถรางสายสีเหลือง ขนาด 28 ที่นั่ง มีจำนวน 2 คัน
 • อาคารศูนย์การเรียนรู้ - คณะวิทยาศาสตร์ - เรือนศิลปิน - วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ - ลานจอดรถ2 - ลานมหิดล - คณะสังคมศาสตร์ - วิทยาลัยนานาชาติ - สำนักงานอธิการบดี - สถาบันสุขภาพอาเซียน - เรือนไทย - ศูนย์ศาลายา - ลานจอดรถ2 - อาคารศูนย์การเรียนรู้
 • ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทาง
  ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางรถรางทั้งหมด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้บริการรถราง