วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ


งานบริหารและพัฒนาระบบ


หน่วยบริหารกลาง
 • เป็นแกนกลางในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • วางระเบียบบริหารจัดการและให้บริการใช้พื้นที่ส่วนกลาง
 • วางระเบียบและมาตรฐานเพื่อการกำกับดูแลร้านค้าและการจำหน่ายสินค้า
 • บริหารงานด้านงานบุคคลของพนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • งานออกแบบและผังแม่บท


  หน่วยผังแม่บท
 • วิเคราะห์ และประเมินผล เพื่อการปรับปรุงผังแม่บทให้สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
 • บริหารจัดการ กำกับดูแลผังแม่บท และการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังแม่บท รวมทั้งการกำหนดมาตรการเพื่อนำผังแม่บทไปสู่การปฏิบัติ
 • วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ การขออนุมัติจัดสรรที่ดิน และการก่อสร้างอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของส่วนงานต่างๆ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อย่างเป็นระบบ
 • ดำเนินการ และประสานงานโครงการเร่งด่วนต่างๆ ตามผังแม่บท ศาลายา
 • ตรวจสอบ และประสานงานการบริหารฐานข้อมูลระบบบริหารกายภาพ และสารสนเทศอาคาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการวางแผนระยะยาว
 • จัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาตามผังแม่บท และผังพื้นที่เฉพาะ จัดทำงบประมาณ ประสานงาน และดำเนินการให้เกิดการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ
 • เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับผังแม่บท
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  หน่วยก่อสร้าง
 • ดำเนินการหรือประสานงานการออกแบบ การประมาณราคา การจัดทำรายละเอียดประกอบแบบ โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ของหน่วยงานต่างๆ
 • ตรวจสอบรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่างๆ
 • ควบคุมงานโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ของสำนักงานอธิการบดี
 • คำนวณการขอเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารของมหาวิทยาลัย
 • ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้างแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
 • เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ 7ดำเนินการและประสานงานโครงการเร่งด่วนต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 • งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร


  หน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบ คำนวณ ควบคุม พิจารณาตรวจสอบ อำนวยการใช้ และให้คำปรึกษางานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • วางแผน พัฒนาระบบการจำหน่ายและบำรุงรักษา ไฟฟ้าแรงสูงจากสถานีไฟฟ้าย่อย
 • ควบคุมและบำรุงรักษาแนวสายไฟฟ้าระบบจำหน่าย 22 เควีให้มีเสถียรภาพ
 • ตรวจสอบ บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • ควบคุม ดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
 • ควบคุม ดูแลระบบสื่อสารต่างๆ ระบบโทรศัพท์ ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 • รวบรวมข้อมูลและสถิติการใช้ไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแสงสว่าง
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

 • หน่วยระบบน้ำและเครื่องกล

 • ออกแบบ คำนวณ พิจารณาตรวจสอบ อำนวยการใช้ และให้คำปรึกษางานที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องกลเติมอากาศ ระบบระบายน้ำ และระบบปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ตรวจสอบ กำกับดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคารในพื้นที่ศาลายา
 • ควบคุมคุณภาพการทิ้งน้ำเสียและน้ำผิวดิน
 • ควบคุม บำรุงรักษาเส้นทางการไหลเวียนของระบบน้ำดี/น้ำเสีย ตลอดจนรักษาระดับน้ำในคูคลอง
 • ควบคุมและประสานงานการใช้น้ำประปาและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบท่อจ่ายน้ำประปาและระบบหัวดับเพลิง
 • รวบรวมข้อมูลและสถิติการใช้น้ำประปา ปริมาณน้ำเสียและการซ่อมบำรุงอาคาร
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไข ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสูบระบายน้ำ ระบบน้ำพุและกังหันเติมอากาศ ระบบน้ำเสียและน้ำผิวดิน ระบบน้ำและเครื่องกล อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

 • หน่วยระบบซ่อมบำรุง

 • ออกแบบ คำนวณ ควบคุม พิจารณาตรวจสอบ อำนวยการใช้ และให้คำปรึกษางานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมโยธา ( ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำ ) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • งานระบบธุรการ รับ – ส่งลงทะเบียนหนังสือราชการ 3. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคาร ซ่อมแซมถนน ทางเท้า ลานจอดรถ ฝาบ่อ ฝารางระบายน้ำ และระบบสาธารณูปโภคในอาคารและสำนักงาน
 • ตรวจสอบแก้ไขรายการแจ้งซ่อมพร้อมจัดทำบันทึกข้อมูล สถิติการรับแจ้งซ่อมลงบนคอมพิวเตอร์
 • ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลครุภัณฑ์ประจำงานระบบสาธารณูปโภค
 • จัดทำข้อมูลติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามที่งานระบบสาธารณูปโภคได้รับมอบหมาย เช่น การควบคุมงาน การปรับปรุงโครงการก่อสร้าง เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานควบคุม ดูแล ซ่อมแซม แนวรั้ว รื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งภายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขระบบสาธารณูปโภคในอาคาร อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

 • หน่วยบริหารจัดการพลังงานและอาคารสิริวิทยา

 • กำกับ ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบโครงสร้างของอาคารสิริวิทยา
 • กำกับ ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ของอาคารสิริวิทยา
 • กำกับ ดูแล บริหารงานระบบเอกสาร ระบบงานสารบรรณ แผนและงบประมาณการประสานงานด้านงานบุคคล และการขอใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม/พื้นที่ของอาคารสิริวิทยา
 • กำกับ/ดูแล/ควบคุมงาน/กรรมการตรวจรับ/กำหนดTOR/บริหารสัญญาจ้างเหมางานบริการต่างๆ
 • กำกับ/ดูแล/พัฒนาระบบการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิด ศาลายา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตามคำสั่งภายใต้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • วางแผนและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัย
 • งานจราจรและความปลอดภัย


  หน่วยปฎิบัติการ
 • รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ศาลายา
 • ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานจราจรและความปลอดภัย
 • อำนวยการจราจรภายในพื้นที่ศาลายา
 • ดูแลตรวจตราความเรียบร้อยต่างๆ ในพื้นที่ศาลายา (ส่วนกลาง)
 • ดำเนินการกำกับดูแลให้เป็นไปประกาศด้านการจราจรและความปลอดภัย
 • ตรวจสอบ และรายงานระบบการรักษาความปลอดภัย

 • หน่วยระบบงาน

 • ดำเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบกายภาพด้านการจราจรและความปลอดภัย
 • จัดทำและปรับปรุงแผนการป้องกันและแก้ไขเหตุฉุกเฉิน
 • จัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติด้านการจราจรและความปลอดภัย
 • สำรวจและรายงานสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อแจ้งซ่อมบำรุง
 • รวบรวมสถิติด้านการจราจรและความปลอดภัย
 • บริหารงานโครงการรถรางวิ่งให้บริการในวิทยาเขตศาลายา
 • งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม


  หน่วยจัดการขยะและความสะอาด
 • บริหารจัดการระบบทำความสะอาดบนพื้นที่ส่วนกลาง
 • กำหนดแนวทางการจัดการขยะเพื่อใช้เป็นข้อบังคับกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
 • รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
 • สนับสนุนข้อมูลด้านการจัดการขยะแก่หน่วยงานต่างๆ
 • ควบคุมกำกับดูแลจุดพักขยะในมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานกับเทศบาลตำบลศาลายาในการจัดเก็บขยะในมหาวิทยาลัย
 • ให้บริการ ยืม-คืน อุปกรณ์ แก่นักศึกษาและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
 • บริหารจัดการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
 • บริหารจัดการโครงการปุ๋ยหมัก
 • บริหารจัดการโครงการน้ำหมักชีวภาพ
 • สนับสนุนการจัดตั้งโครงการขยะรีไซเคิล(เครือข่าย)ให้กับชุมชน

 • หน่วยสวนและภูมิทัศน์

 • ดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางภายในศาลายา
 • ดูแลและบำรุงรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำ
 • ควบคุมการผลิตการขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ
 • ดัดประดับตกแต่งด้วยพรรณไม้ในงานพิธีการของมหาวิทยาลัย
 • ควบคุมงานจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พื้นที่ส่วนกลาง
 • งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน


  งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
            มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ Management for Sustainability การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2558-2562 โดยมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย จากการสร้างให้เกิดดุลยภาพของมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ความเท่าเทียมกันของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
            งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Office) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม ติดตามประเมินผล และให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ที่กำหนดซึ่งครอบคลุมทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ โดยคำนึงถึงสุขภาวะของบุคลากร และนักศึกษารวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resources Efficiency) การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน (Community Engagement)

  ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม


  ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
            

  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งของนักศึกษา บุคลากร และผู้มารับบริการทุกคน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ จึงวางแนวทางที่จะพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) โดยมุ่งสร้างระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมายอันจะนำไปสู่มาตรฐานระดับสากล


  ภารกิจ
 • พิจารณานำเสนอกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย

 • จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการเฉพาะทางชุดต่าง ๆ

 • จัดทำแผนงานและโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

 • ดำเนินการตามแผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 • ประสานงานระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 • จัดการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

 • ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 • รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทราบ

 • ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

 • ศูนย์การเรียนรู้มหิดล


  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

            มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นวิทยาเขต หลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีขนาดใหญ่่ มีบุคลากรและนักศึกษาเข้ามาปฏิบัติงาน ศึกษาเล่าเรียน และประกอบกิจกรรมในพื้นที่เป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 15,000 คน และบุคลากรประมาณ 4,000 คน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น โรงอาหาร ลานกิจกรรม/นันทนาการ สวนสาธารณะที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับการขยายตัวของนักศึกษาและบุคลากรในปัจจุบันและที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ การปรับปรุงอาคารกิจกรรมกลางและโรงอาหาร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในปัจจุบันต้องใช้งบประมาณสูงมาก เนื่องจากเป็นอาคารหลักแรกที่ก่อสร้างในพื้นที่ศาลายา มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 30 ปี ระบบประกอบอาคารต่างๆ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน ฯลฯ มีสภาพชำรุดทรุดโทรม การซ่อมแซมแก้ไขให้มีสภาพดีและถูกสุขลักษณะเป็นไปได้ยาก เมื่อปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยจึงขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง อาคารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษาแห่งใหม่ โดยรื้อถอนอาคารกิจกรรมกลางและโรงอาหาร และก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ทดแทน ชื่อ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (Mahidol Learning Center) เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และกิจกรรมด้านต่างๆ ของนักศึกษาา บุคลากร และชุมชนข้างเคียง รวมทั่งเป็นศูนย์กลางของหน่วยงาน กิจกรรมนักศึกษา และหน่วยงานด้านบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต นันทนาการ และการมีส่วนร่วมต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างยั่งยืน

   

  วัตถุประสงค์
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การให้บริการ และรองรับกิจกรรมด้านต่างๆ ของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนข้างเคียงมหาวิทยาลัย
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษาและหน่วยงานด้านการบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 • เพื่อเป็นสถานที่จัดนิทรรศการกลางแจ้งและกิจกรรมทางวัฒนธรรม/ดนตรี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป