ขั้นตอนการขอเสนอเปิดหลักสูตรใหม่/ หลักสูตรปรับปรุง/ ปิดหลักสูตร

แบบรายงานหลักสูตร มม.
หนังสือที่เกี่ยวข้อง – เวียนแจ้งส่วนงาน

หลักเกณฑ์ในการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 (new)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 (new)
การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับส่วนงาน

แนวทางการนำเสนอมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ (สกอ)
แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2558 (new)

แจ้งเรื่องการเสนอขอเปิดสอน/ปรับปรุงหลักสูตร ปี 2560
แจ้งเรื่องรายวิชาแบ่งหน่วยกิต ของคณะวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มต่างๆ
  
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.01-06)
ตัวอย่าง มคอ.2
ขั้นตอนการปิดหลักสูตร
หลักการและเทคนิคการกลั่นกรองหลักสูตร ตาม Outcome Based Education

Form-Study-in-Thailand-2018