ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล (Risk Management Center Mahidol University) :: การบริหารจัดการความเสี่ยง
M - Mastery เป็นนายแห่งตน       A - Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น       H - Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง       I - Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม       D – Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ       O – Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่       L – Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ
  เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วองค์กรและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นสากลโดยคำนึงถงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิจัย การบริการสุขภาพและการบริการวิชาการ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร    ผู้บริหารและบุคคลากรทุกคนจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส โดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มหาวิทยาลัยและส่วนงานจะต้องติดตามและทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ   มหาวิทยาลัยและส่วนงานจะต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ

  การบริหารความเสี่ยง

  สาระน่ารู้

  ความไม่ปลอดภัยของการใช้หูฟังในชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อนร่วมทาง ไม่ว่าจะเป็นการขับรถ การโดยสารรถประจำทาง หรือเดินตามท้องถนน ขณะที่ใส่หูฟัง สมาธิกำลังจดจ่ออยู่กับเสียงที่ดังก้องอยู่ในหู ทำให้ขาดสติและหลงลืมไปชั่วครู่ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ หรือกำลังตกเป็นที่เพ่งเล็งของผู้ร้ายโดยที่เราไม่รู้ตัว จนอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตอย่างคาดคิดไม่ถึง

  E-Poster

  โปสเตอร์บทความเรื่อง อีโบลา ไวรัสมรณะ

  Global Disaster Alert

  พยากรณ์อากาศ

  MURMC Green

  บทความเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

    “รายงานความเสี่ยงทั่วโลกปี 2014” โดยประเมินความร้ายแรง...
    ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน...

  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ