ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล (Risk Management Center Mahidol University) :: การบริหารจัดการความเสี่ยง
M - Mastery รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล       A - Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น       H - Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง       I - Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม       D – Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ       O – Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่       L – Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ
  เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วองค์กรและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นสากลโดยคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิจัย การบริการสุขภาพและการบริการวิชาการ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร    ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส โดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มหาวิทยาลัยและส่วนงานจะต้องติดตามและทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ   มหาวิทยาลัยและส่วนงานจะต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ

  Risk Management On Twitter

  E-Poster

  โปสเตอร์บทความ เรื่อง ภัยหนาวกับ 6 โรคอันตราย

  Global Disaster Alert

  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

  พยากรณ์อากาศ

  MURMC Green

  การบริหารความเสี่ยง

  บทความ

                     รายงานความเสี่ยงทั่วโลก 2016 ฉบับที่ 11 ดึงความสนใจไปที่ความเสี่ยงระดับโลก ส่วนที่สามารถพัฒนาและโต้ตอบในทศวรรษหน้า                  รายงานความเสี่ยงทั่วโลก 2016 มีมุมมองจาก 750 ผู...
    The Global Competitiveness Report 2015–2016     World Economic Forum (WEF) เผยแพร่รายงานการแข่งขันระดับโลก 2015-2016 ของ 140 ประเทศทั่วโลก  
              World Economic Forum ได้เผยแพร่รายงานมาฉบับหนึ่ง มีชื่อว่า The Global Information Technology Report 2015 หรือ รายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโลก ประจำปี 2015                  รายงานฉบับนี้จะมีออกมาอย่างต่อเน...
              ความเสี่ยงทั่วโลกในปี 2015 ฉบับที่ 10 ได้รับการเผยแพร่โดยเศรษฐกิจโลกในกรอบของการแข่งขันระดับโลกและวางเกณฑ์มาตรฐานสำหรับเครือข่าย                  Global Risks 2015 10th Edition โดย WEF(World Economic Forum)...
    รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2558     รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2558 เพื่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ 1. เพื่อสื่อสารแนวความคิดและเหตุผลของการตัดสินใจดาเนินนโยบายการเงิน ของคณะกรรมการฯ ต่อสาธารณชน และ 2. เพื่อเสนอกรอบประมาณการ ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ชัด...

  สาระน่ารู้

  เทคนิคบริหารเวลา สำหรับคนทำงานรุ่นใหม่
            ปัจจุบันการทำงานของคนเราพบว่ามากกว่า 40% ชีวิตของคุณอยู่กับการทำงาน ไม่ว่าเราจะอยู่ในบริษัทไหน จะเป็นพนักงานบริษัทในองค์กรเล็ก หรือใหญ่ การบริหารเวลา เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ (ต่อ)