ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล (Risk Management Center Mahidol University) :: การบริหารจัดการความเสี่ยง
M - Mastery เป็นนายแห่งตน       A - Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น       H - Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง       I - Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม       D – Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ       O – Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่       L – Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ
  เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วองค์กรและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นสากลโดยคำนึงถงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิจัย การบริการสุขภาพและการบริการวิชาการ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร    ผู้บริหารและบุคคลากรทุกคนจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส โดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มหาวิทยาลัยและส่วนงานจะต้องติดตามและทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ   มหาวิทยาลัยและส่วนงานจะต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ

  การบริหารความเสี่ยง

  สาระน่ารู้

  แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อลดความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่

  E-Poster

  โปสเตอร์เรื่อง เตือน 10 เมนูเด็ดเสี่ยงโรค

  Global Disaster Alert

  พยากรณ์อากาศ

  MURMC Green

  บทความเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

    “รายงานความเสี่ยงทั่วโลกปี 2014” โดยประเมินความร้ายแรง อัตราการเกิดขึ้นและผลกระทบของความเสี่ยงทั่วโลก 31 ประการ ระบุว่า ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่ขยายกว้างขึ้นเป็นเวลานาน จะเป็นความเสี่ยงสำคัญที่สุดในช่วง 10 ปีข้างหน้า   ...
    ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน การนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ   ...
    ผู้นำในยุคโลกาภิวัฒน์จำเป็นต้องก้าวให้ทันกับยุทธศาสตร์การบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดนิ่ง การสื่อสารไร้พรมแดน รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือที่มาช่วยเพิ่มทั้งศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กร   ...

  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ