:::กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใจบริการ งานเป็นเลิศ::

งานบริหารพัสดุ

1. การจัดซื้อจัดจ้างของทั้งมหาวิทยาลัย   
2. ราคามาตรฐาน update
3. คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลราคามาตรฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ปี 2554
5. ราคามาตรฐานวัสดุสิ่งก่อสร้างของสำนักงบประมาณ ปี 2554
6. บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วยของสำนักงบประมาณ ปี 2554
7. เกณฑ์ราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
8. ตารางเปรียบเทียบราคาสินค้า
9. ข้อมูลรหัสวัสดุในคลัง/พร้อมภาพประกอบ ของสำนักงานอธิการบดี
    มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-ERP)  
10.คู่มือการใช้งานข้อมูลรหัสวัสดุในคลัง/พร้อมภาพประกอบ ของสำนักงานอธิการบดี      มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-ERP) 
11. การจัดหาโดยวิธีพิเศษ    
        คำนิยามของวิธีพิเศษ
        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา
        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
        ปะหน้าตัวอย่างเอกสาร
        รายงานขออนุมัติจัดหา
        รายงานขออนุมัติหลักการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก
        รายงานขออนุมัติหลักการจัดหาโดยวิธีพิเศษ
        หนังสือเชิญเสนอราคา
12.คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี  
        ตัวอย่างใบตรวจนับวัสดุ
        หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ /ผู้ตรวจสอบพัสดุประจำปี
        ขั้นตอนตรวจสอบรายการสินทรัพย์ในระบบ ERP 54
        ตารางตรวจสอบพัสดุข้อ 4 ประจำปี 2554
        แบบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี