Eng Intranet

• ระบบการลา Online
ตารางเดินรถ Shuttle Bus อัพเดต กันยายน 57
• จองห้องใช้รถยนต์ MUSIS

• จองห้องประชุมระบบ
MUSIS
• คู่มือการใช้งานระบบจองใช้ห้องประชุม MUSIS
• คู่มือการใช้งานระบบจองใช้รถยนต์ส่วนกลาง MUSIS
• ระบบรถโดยสารระหว่างวิทยาเขต (Shuttle Bus)

• ไปรษณีย์มหาวิทยาลัย
• ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิค
• ระบบโสตทัศนูปกรณ์
• ด้านพิธีการ
• ด้านการประชาสัมพันธ์
• ด้านเลขานุการ

• หมายเลขโทรศัพท์สนง.อธิการบดี
ประกาศ ข้อปฏิบัติ คำสั่งต่างๆ
• กำหนดการประชุมคณบดี 2558
• ตารางประชุมปฏิบัติการ 2558

• พระราชบัญญัติรถยนต์ ปี 2556

• ขั้นตอนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณบดี(ปรับปรุง)
• เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย

• การนำเสนอรายงานประจำปี ส่วนงาน 

เอกสารเผยแพร่ แนะนำ อ้างอิง
• แผนปฏิบัติงานกองบริหารงานทั่วไป
• คู่มือระบบงานสารบรรณ
• ปฏิทินปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยปี 2556
• สรุปผลการอบรมเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม
• 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
• แผนการสื่อสารในสภาวะภัยพิบัติ

     
     
     
 

ภารกิจท่านอธิการบดี

Photo New Clip New

งานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุงาน สัมมนากองบริหารงานทั่วไป Excellence at Mahidol
22  กันยายน 2558 18 กรกฎาคม 2558
HOT Link
Your are visitor number
Broadband
free-counter-plus.com
From date 20 March 2010
ติดต่อเวบมาสเตอร์ นางสาวพิมพ์ใจ พัดเย็น งานประชาสัมพันธ์ โทร 02-849-6374