ขอเชิญให้ผู้ที่ใช้รถบริการของมหาวิทยาลัย ร่วมกันตอบแบบสอบถาม Online เพื่อจัดทำสายการเดินรถบริการเพิ่มเติมในเส้นทาง บางบัวทอง-นนทบุรี
      แบบสำรวจความต้องการสวัสดิการรถรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บริการด้านระบบรถโดยสารประจำทางระหว่างวิทยาเขต( Shuttle Bus)

 

 

มีการให้บริการ Shuttle Bus ดังนี้

ระบบจองใช้รถยนต์  MUSIS
ดาวส์โหลดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการขอใช้รถยนต์สำนักงานอธิการบดี
ดาวส์โหลดข้อบังคับว่าด้วยรถยนต์ประจำสำนักงาน

ออกจากสำนักงานอธิการบดี ศาลายา  ปลายทาง  คณะวิทยาศาสตร์  พญาไท

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
05.45
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณประกอบ   081-889-6267
2 06.10 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณณัฐพล     082-494-8417
3
07.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเชิดชัย     094-568-2768
4
08.30
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเอกพล     081-414-9573
5 09.00 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณบัวใข       092-273-1446
6
10.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเจริญ       081-345-8869
7
11.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเชิดชัย     094-568-2768
8 11.30 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณณัฐพล     082-494-8417
9
12.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณละเอียด    086-544-7018
10
13.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเอกพล     081-414-9573
11
14.30
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเจริญ       081-345-8869
12
15.05
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณประกอบ   081-889-6267
13
15.30
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณละเอียด    086-544-7018
14
16.05
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณสมทรง     084-356-0503
15 16.15 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณณัฐพล     082-494-8417
16
16.35
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณเอกพล     081-414-9573
17 16.45 รถบัส 40 ที่นั่ง คุณธนพล      087-006-9404
18 17.05 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณเจริญ       081-345-8869
19
17.35
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเชิดชัย     094-568-2768
 

ออกจากสำนักงานอธิการบดี ศาลายา  ปลายทาง  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
06.15
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณสมทรง     084-356-0503
2
09.30
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณประกอบ    081-889-6267
3 10.00 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณชัยณรงค์  090-919-7847
4
11.00
รถบัส 25 ที่นั่ง

คุณสมทรง     084-356-0503

5 13.10 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณชัยณรงค์  090-919-7847
6 15.35 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณเชิดชัย     094-568-2768
7 16.45 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณชัยณรงค์  090-919-7847
8
17.35
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณละเอียด    086-544-7018
 

ออกจากคณะวิทยาศาสตร์  พญาไท- ปิ่นเกล้า-ปลายทาง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
06.45
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเอกพล     081-414-9573
2
07.00
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณเจริญ       081-345-8869
 

ออกจากอาคารสำนักงานปิ่นเกล้า  ปลายทาง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
07.00
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณเอกพล     081-414-9573
2
07.15
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณเจริญ       081-345-8869
 

ออกจากคณะวิทยาศาสตร์  พญาไท  ปลายทาง วิทยาเขตศาลายา

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
06.40
รถบัส 40 ที่นั่ง
คุณบัวใข       092-273-1446
2 07.15 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณละเอียด    086-544-7018
3
07.15
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณณัฐพล     082-494-8417
4
07.30
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณประกอบ    081-889-6267
5
08.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณสมทรง     084-356-0503
6
08.30
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเชิดชัย     094-568-2768
7
11.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณประกอบ    081-889-6267
8
12.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเชิดชัย     094-568-2768
9
12.30
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณสมทรง     084-356-0503
10 13.00 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณณัฐพล     082-494-8417
11 13.35 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณบัวใข       092-273-1446
12
15.15
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเอกพล     081-414-9573
13
15.45
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเจริญ       081-345-8869
14
16.35
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณละเอียด    086-544-7018
15 17.15 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณณัฐพล     082-494-8417
16
18.35
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเชิดชัย     094-568-2768
 

ออกจากคณะวิทยาศาสตร์  ปลายทาง ศิริราชพยาบาล

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
10.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเอกพล     081-414-9573
2 12.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเจริญ       081-345-8869
3
13.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณละเอียด    086-544-7018
4
16.15
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณประกอบ    081-889-6267
5
17.05
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณสมทรง     084-356-0503
 

ออกจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ปลายทาง คณะวิทยาศาสตร์  พญาไท

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1 06.30 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณละเอียด    086-544-7018
2 07.15 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณสมทรง     084-356-0503
3 10.15 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณประกอบ    081-889-6267
4
11.45
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณสมทรง     084-356-0503
 

ออกจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ปลายทาง วิทยาเขตศาลายา

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
07.15
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณเอกพล     081-414-9573
2 07.30 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณชัยณรงค์  090-919-7847
3 07.45 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณเจริญ       081-345-8869
4
10.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเอกพล     081-414-9573
5
11.30
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณชัยณรงค์  090-919-7847
6
12.45
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเจริญ       081-345-8869
7
13.30
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณละเอียด    086-544-7018
8 14.00 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณชัยณรงค์  090-919-7847
9
16.35
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณเชิดชัย     094-568-2768
10
17.15
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณประกอบ    081-889-6267
11
18.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณสมทรง     084-356-0503
 
รับ - ส่งบุคลากรและนักศึกษา สายเพชรเกษม

ออกจากสะพานอรุณอัมรินทร์  ปลายทาง บางแค - วิทยาเขตศาลายา

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
06.45
รถบัส 50 ที่นั่ง
คุณเกียรติศักดิ์ ทองสุขศรี  089-1711400

ออกจากวิทยาเขตศาลายา - บางแค ปลายทาง สะพานอรุณอัมรินทร์ 

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
16.45
รถบัส 50 ที่นั่ง
คุณเกียรติศักดิ์ ทองสุขศรี  089-1711400
 
ออกจากวิทยาเขตศาลายา ปลายทาง องค์พระปฐมเจดีย์
ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1 16.45
รถบัส 30 ที่นั่ง
คุณฉัตรชัย จันทรัตน์  082-2525342
ออกจากองค์พระปฐมเจดีย์ ปลายทาง วิทยาเขตศาลายา
ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1 07.30
รถบัส 30 ที่นั่ง
คุณฉัตรชัย จันทรัตน์  082-2525342
 

ออกจากสำนักงานอธิการบดี ศาลายา   ปลายทาง ศุนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
07.00
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน  081-4019486
2
07.40
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน  081-4019486
3
08.20
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน  081-4019486
4
12.10
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน  081-4019486
5
16.15
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน  081-4019486
6
16.45
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน  081-4019486
7
17.30
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน  081-4019486
 

ออกจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  ปลายทาง สำนักงานอธิการบดี ศาลายา

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
07.20
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน  081-4019486
2
08.00
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน  081-4019486
3
08.40
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน  081-4019486
4
12.30
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน  081-4019486
5
16.30
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน  081-4019486
6
17.00
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน  081-4019486
7
18.00
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน  081-4019486
 

สมบัติบุรี ปลายทาง ศาลายา

ลำดับ เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1 06.45   คุณสมาน ภักดีกลาง    083-6932765
 

ศาลายา ปลายทาง สมบัติบุรี

ลำดับ เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1 16.45  
คุณสมาน ภักดีกลาง    083-6932765
 
กระทรวงสาธารณสุข ปลายทาง ศาลายา
ลำดับ เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1 07.00   คุณพรหมสิทธิ แคฝอย   084-4489896
 
ศาลายา ปลายทาง กระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ เวลาออก ประเภทรถ/หมายเลข พนักงานขับรถ
1 16.45   คุณพรหมสิทธิ แคฝอย   084-4489896
 
 

 

 

 

Your are visitor number
Broadband
free-counter-plus.com
From date 20 March 2010
เวบมาสเตอร์ นายสุรชัย ปิ่นวิเศษ งานบริการกลาง และยานพาหนะ โทร 849-6041-4 E-mail tesps@mahidol.ac.th