บริการด้านระบบรถโดยสารประจำทางระหว่างวิทยาเขต( Shuttle Bus)

 

 

มีการให้บริการ Shuttle Bus ดังนี้

ระบบจองใช้รถยนต์  MUSIS
ดาวส์โหลดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการขอใช้รถยนต์สำนักงานอธิการบดี
ดาวส์โหลดข้อบังคับว่าด้วยรถยนต์ประจำสำนักงาน

ออกจากสำนักงานอธิการบดี ศาลายา  ปลายทาง  คณะวิทยาศาสตร์  พญาไท

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
05.45
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณประกอบ   081-889-6267
2
07.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเชิดชัย     094-568-2768
3
08.30
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเอกพล     081-414-9573
4
10.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเจริญ       081-345-8869
5
11.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเชิดชัย     094-568-2768
6
12.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณละเอียด    086-544-7018
7
13.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเอกพล     081-414-9573
8
14.30
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเจริญ       081-345-8869
9
15.05
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณประกอบ   081-889-6267
10
15.30
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณละเอียด    086-544-7018
11
16.05
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณสมทรง     084-356-0503
12
16.35
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณเอกพล     081-414-9573
13 16.45 รถบัส 40 ที่นั่ง คุณธนพล      087-006-9404
14 17.05 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณเจริญ       081-345-8869
15
17.35
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเชิดชัย     094-568-2768
 

ออกจากสำนักงานอธิการบดี ศาลายา  ปลายทาง  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
06.15
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณสมทรง     084-356-0503
2
09.30
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณประกอบ    081-889-6267
3
11.00
รถบัส 25 ที่นั่ง

คุณสมทรง     084-356-0503

4 15.35 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณเชิดชัย     094-568-2768
5
17.35
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณละเอียด    086-544-7018
 

ออกจากคณะวิทยาศาสตร์  พญาไท- ปิ่นเกล้า-ปลายทาง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
06.45
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเอกพล     081-414-9573
2
07.00
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณเจริญ       081-345-8869
 

ออกจากอาคารสำนักงานปิ่นเกล้า  ปลายทาง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
07.00
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณเอกพล     081-414-9573
2
07.15
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณเจริญ       081-345-8869
 

ออกจากคณะวิทยาศาสตร์  พญาไท  ปลายทาง วิทยาเขตศาลายา

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
06.40
รถบัส 40 ที่นั่ง
คุณธนพล      087-006-9404
2
07.15
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณละเอียด    086-544-7018
3
07.30
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณประกอบ    081-889-6267
4
08.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณสมทรง     084-356-0503
5
08.30
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณพจนา      089-013-1713
6
11.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณประกอบ    081-889-6267
7
12.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเชิดชัย     094-568-2768
8
12.30
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณสมทรง     084-356-0503
9
15.15
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเอกพล     081-414-9573
10
15.45
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเจริญ       081-345-8869
11
16.35
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณละเอียด    086-544-7018
12
18.35
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเชิดชัย     094-568-2768
 

ออกจากคณะวิทยาศาสตร์  ปลายทาง ศิริราชพยาบาล

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
10.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเอกพล     081-414-9573
2 12.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเจริญ       081-345-8869
3
13.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณละเอียด    086-544-7018
4
16.15
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณประกอบ    081-889-6267
5
17.05
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณสมทรง     084-356-0503
 

ออกจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ปลายทาง คณะวิทยาศาสตร์  พญาไท

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1 06.30 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณละเอียด    086-544-7018
2 07.15 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณสมทรง     084-356-0503
3 10.15 รถบัส 25 ที่นั่ง คุณประกอบ    081-889-6267
4
11.45
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณสมทรง     084-356-0503
 

ออกจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ปลายทาง วิทยาเขตศาลายา

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
07.15
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณเอกพล     081-414-9573
2
08.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเจริญ       081-345-8869
3
08.15
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณเอกพล     081-414-9573
4
12.00
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณเจริญ       081-345-8869
5
13.00
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณละเอียด    086-544-7018
6
16.35
รถบัส 25 ที่นั่ง คุณเชิดชัย     094-568-2768
7
17.30
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณประกอบ    081-889-6267
8
18.15
รถบัส 25 ที่นั่ง
คุณสมทรง     084-356-0503
 
รับ - ส่งบุคลากรและนักศึกษา สายเพชรเกษม

ออกจากสะพานอรุณอัมรินทร์  ปลายทาง บางแค - วิทยาเขตศาลายา

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
06.45
รถบัส 50 ที่นั่ง
คุณเกียรติศักดิ์

ออกจากวิทยาเขตศาลายา - บางแค ปลายทาง สะพานอรุณอัมรินทร์ 

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
16.45
รถบัส 50 ที่นั่ง
คุณเกียรติศักดิ์
 
ออกจากวิทยาเขตศาลายา ปลายทาง องค์พระปฐมเจดีย
ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1 16.45
รถบัส 30 ที่นั่ง
คุณฉัตรชัย
ออกจากองค์พระปฐมเจดีย์ ปลายทาง วิทยาเขตศาลายา
ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1 07.15
รถบัส 30 ที่นั่ง
คุณฉัตรชัย
 

ออกจากสำนักงานอธิการบดี ศาลายา   ปลายทาง ศุนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
07.00
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน
2
07.40
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน
3
08.20
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน
4
12.10
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน
5
16.15
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน
6
16.45
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน
7
17.30
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน
8
19.30
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน
 

ออกจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  ปลายทาง สำนักงานอธิการบดี ศาลายา

ลำดับ

เวลาออก

ประเภทรถ/หมายเลข

พนักงานขับรถ

1
07.20
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน
2
08.00
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน
3
08.40
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน
4
12.30
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน
5
16.30
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน
6
17.00
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน
7
18.00
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน
8
20.05
รถ 25 ที่นั่ง
คุณประสิทธิ์ สุขสงวน
       
 

 

 

 

Your are visitor number
Broadband
free-counter-plus.com
From date 20 March 2010
เวบมาสเตอร์ นายสุรชัย ปิ่นวิเศษ งานบริการกลาง และยานพาหนะ โทร 849-6041-4 E-mail tesps@mahidol.ac.th