หน้าแรก | ข้อมูลหน่วยงาน | บริการ | เอกสารเผยแพร่ | รายงานการประชุม | ติดต่อ
 
ประวัติกองบริหารงานทั่วไป
ทำเนียบผู้อำนวยการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างกองบริหารงานทั่วไป
สารสนเทศบุคลากร
แผนกลยุทธ์ (Action plan)
 
 
 
 
 
 
\
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 4 ยุทธศาสตร์ (2559-2562 update 9 ต.ค.58)
ยุทธศาสตร์ 1 Excellence in research with global and social impact
ยุทธศาสตร์ 2 Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates
ยุทธศาสตร์ 3 Excellence in professional services and social engagement
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence in management for sustainable organization
- Finance - Talent Workforce
- Environment - Administration & Governance
- Branding - IT Infrastructure
ยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี
ยุทธศาสตร์ 1 Smart People
  - บุคลากรเป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข
ยุทธศาสตร์ 2 Smart Technology
  - เทคโนโลยีเหมาะสม ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ 3 Smart System
  - ระบบและกลไกมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ 4 Smart Quality
  - คุณภาพได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ 5 Smart Initiative
  - นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์กองบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์ 1 Smart Drives 
  - ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงาน
ยุทธศาสตร์ 2 Smart System
  - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 3 Smart People
  - บุคลากรของกองบริหารงานทั่วไป เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข
 
กองบริหารงานทั่วไป
ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี(ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Copyright © 2015 General Administration Division. All rights reserved.
Site Map