หน้าแรก | ข้อมูลหน่วยงาน | บริการ | เอกสารเผยแพร่ | รายงานการประชุม | ติดต่อ
 
Mahidol News
Gallery
ECO University
วันสำคัญของมหาวิทยาลัย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหิดล-วันแม่
งานกฐินพระราชทาน
สภาคณาจารย์
ประวัติการจัดตั้งคณะและหน่วยงาน
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
 
 
\
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

       

"วันแห่งความภาคภูมิใจ"

   "ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ"
พระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก จากจุดเริ่มต้นของการเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย ผ่านกาลเวลากว่า 120 ปี จนพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมีการเรียนการสอนครอบคลุมหลากหลายสาขา ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมในแวดวงต่างๆ มากมาย ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ดั่งเช่นปัญญาของแผ่นดิน

   วันแห่งความภาคภูมิใจของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นพิธีที่แสดงถึงความสำเร็จของผู้จบการศึกษา บันทึกประวัติศาสตร์ หน้าสำคัญของการพระราชทานปริญญาบัตร คือ การเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 51 ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) ครั้งแรกและครั้งเดียวในรัชกาลของพระองค์ โดยเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระอนุชา สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช

   ต่อมาในปี 2493 วันที่ 3 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ณ ประรำพิธีหน้าตึกรังสีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน โดยมีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ในวันนั้น

ประวัติโดยย่อพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

   พิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันเมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน ณ ปะรำพิธีหน้าตึกรังสีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช เมื่อครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยมีบัณฑิตจากคณะต่าง ๆ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต่อหน้าพระพักตร์ จำนวน 200 คน งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรยังคงจัดขึ้นที่หอประชุมราชแพทยาลัย ภายในโรงพยาบาลศิริราช เป็นประจำเรื่อยมาทุกปีจนถึงปี พ.ศ. 2520

  ต่อมาเมื่อผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนมาจัดที่สวนอัมพร ระหว่างปี 2521 - 2550 และที่หอประชุมกองทัพเรือ ระหว่างปี 2551 – 2556 สำหรับปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ มหิดลสิทธาคาร เป็นครั้งแรก

สำหรับปีการศึกษา 2557 ระบบการศึกษาของประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมอาเซียน จึงจำเป็นจะต้องเลื่อนเปิดการศึกษาเป็นเดือนสิงหาคมของทุกปี และนักศึกษาจะจบการศึกษาประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 วัน ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย เหมือนเช่นทุกปีที่เคยปฏิบัติมาโดยตลอด ในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือวันเวลาใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

วีดีทัศน์ 60 ปี แห่งการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน (3 เมษายน 2493)
 
 
ขอขอบคุณ คุณแท้ ประกาศวุฒิสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์) ปี 2542


สถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร
หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช  เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหาคร
พุทธศักราช 2493 ถึง พ.ศ.2520
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2520 วันพุธที่ 28 กันยายน 2521 (จำนวน 1 วัน ช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2521 วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2522 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2522 วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2523 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2523 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2524 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2524 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2525 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2525 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2526 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2526 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2527 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2527 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2528 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2528 วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2529 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2529 วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2530 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2530 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2531 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2531 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2532 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2532 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2533 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2533 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2534 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2534 วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2535 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2535 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2536 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2536 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2537 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2537 วันจันทร์ที่ 17 และวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2538 (จำนวน 2 วัน ช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2538 วันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2539 (จำนวน 2 วัน ช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2539 วันพฤหัสบดีที่ 3 และวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2540 (จำนวน 2 วัน ช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2540 วันพฤหัสบดีที่ 2 และวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2541 (จำนวน 2 วัน ช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2541 วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2542 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2542 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2543 (จำนวน 1 ช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2543 วันอังคารที่ 10 และวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2544 (จำนวน 2 วัน ช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2544 วันพฤหัสบดีที่ 4  กรกฎาคม 2545 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2545 วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2546 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2546 วันพฤหัสบดีที่ 1  กรกฎาคม 2547 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2547 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2548 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2548 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2549 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2549 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2550 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุม กองทัพเรือ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหาคร
ปีการศึกษา 2550 วันอังคารที่ 15 และวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2551 (จำนวน 2 วัน ช่วงเช้า)
ปีการศึกษา 2551 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2552 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2552 วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2553 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2553 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2554 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2555 วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วีดีทัศน์ วันแห่งความภาคภูมิใจ ณ มหิดลสิทธาคาร
 
 
อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ผู้สร้างภาพยนตร์)


ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


ปีการศึกษา 2556 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2557 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)  
ปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)  
ปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)
ปีการศึกษา 2559 สัปดาห์ที่ 1 หรือ 2 กันยายน 2560 (จำนวน 1 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย) เอกสารงานปริญญาบัตร 2560
   
 
กองบริหารงานทั่วไป
ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี(ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Copyright © 2015 General Administration Division. All rights reserved.
Site Map