หน้าแรก | ข้อมูลหน่วยงาน | บริการ | เอกสารเผยแพร่ | รายงานการประชุม | ติดต่อ
 
 
ภารกิจ
บริการ
บุคลากร
เอกสารเผยแพร่
 
\
บุคลากรงานสื่อสารองค์กร  
 
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
 
นางสาวกณิศอันน์  มโนพิโมกษ์ 
Ms.Kaniss-un Manopimoke
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
Tel : 02-849-6215
Email : kanissun.man@mahidol.ac.th
 
หน่วยสื่อสารองค์กรและหน่วยภาพลักษณ์องค์กร
นางเกษรี  วุฒิศักดิ์ชัยกุล
Mrs. Kessaree Wuttisakchaikul
นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
Tel : 02-849-6209
Email : kessaree.wut@mahidol.ac.th
นางสาวฐิติรัตน์  เดชพรหม
Ms. Thitirat Detphrom
นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
Tel : 02-849-6210
Email : thitirat.det@mahidol.ac.th
       
นางสาวสาธิดา  ศรีชาติ
Ms. Sathida Srichard
นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ)
Tel : 02-849-6208
Email : sathida.sri@mahidol.ac.th
นางสาวสุพรรณรัช  ภูริวัฒนกุล
Ms. Supannarach Puriwattakul
นักประชาสัมพันธ์
Tel : 02-849-6209
Email : supannarach.pur@mahidol.ac.th
       
นางสาววราภรณ์  น่วมอ่อน
Ms. Waraporn Nuamon
นักประชาสัมพันธ์
Tel : 02-849-6212
Email : waraporn.nua@mahidol.ac.th
นายศรัณย์  จุลวงษ์
Mr. Saran Junlawong
นักประชาสัมพันธ์
Tel : 02-849-6375
Email : saran.jun@mahidol.ac.th
       
นางสาวพรทิพา  สุดวิเศษ
Ms. Porntipa  Sudwiset
นักประชาสัมพันธ์
Tel : 02-849-6210
Email : porntipa.sud@mahidol.ac.th
นางสาวสุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ
Ms. Soothirat Sahwatdiphap
นักประชาสัมพันธ์
Tel : 02-849-6208
Email : suttirat.sav@mahidol.ac.th
       
นางสาวภารุจา เอกธนโภคิน
Ms. Pharuchaa Aketanaphokin
นักประชาสัมพันธ์
Tel : 02-849-6000
Email : pharuchaa.ake@mahidol.ac.th
   
       
หน่วยสนับสนุน
นายไมตรี  บัวศรีจันทร์
Mr. Maitri Buasrijun
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-849-6213
Email : noom_2517@hotmail.com
นายสวัสดิ์  จินเดหวา
Mr. Sawat Jindewa
ช่างถ่ายภาพ (ชำนาญการ)
Tel : 02-849-6213
Email : sawatdewat@hotmail.com
       
นายสมชาย  โพธิ
Mr. Somchai Pothi
นักวิชาการสารสนเทศ
Tel : 02-849-6375
Email : somchai.pot@mahidol.ac.th
นางสาวพิมพ์ใจ พัดเย็น
Ms. Pimjai Putyen
นักวิชาการสารสนเทศ
Tel : 02-849-6374
Email : pimjai.put@mahidol.ac.th
       
นายศตวรรษ กลอยสวาท
Mr. Sattawat Kloysawart
นักวิชาการสารสนเทศ
Tel : 02-849-6375
Email : sattawat.klo@mahidol.ac.th
นางสาววิไล กสิโสภา
Ms. Vilai Kasisopa
นักวิชาการสารสนเทศ
Tel : 02-849-6374
Email : vilai.kas@mahidol.ac.th
       
นางสาวฐยาน์  ธีรหัตถเศรษฐ์
Ms. Thaya Theerahattaset
นักวิเทศศิลป์
Tel : 02-849-6214
Email : thaya.the@mahidol.ac.th
นางสาวนิภาพรรณ  ผึ้งภู่
Ms. Nipapun Phungphu
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel : 02-849-6212
Email : nipaphan.phu@mahidol.ac.th
       
นางสาวปาณิสรา รามโยธิน
Ms. Panissara Ramyothin
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6374
Email : panissara.ram@mahidol.ac.th
ว่าที่ ร.ต.หฤษฎ์  อภิเดช 
Acting 2lt. Harit  Apidech
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-849-6213
Email : harit.api@mahidol.ac.th
       
 
 
 
กองบริหารงานทั่วไป
ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี(ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Copyright © 2015 General Administration Division All rights reserved.
Site Map