หน้าแรก
 
 
 
แบบฟอร์มข้อมูลความประสงค์เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี
โปรดกรอกข้อมูลความประสงค์เข้าศึกษาดูงาน หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีให้ครบถ้วน
เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานต่อไป
 
1. ชื่อหน่วยงาน :
2. ชื่อโครงการ :
3. หัวข้อศึกษาดูงาน :
4. จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน : คน
5. รายชื่อคณะศึกษาดูงาน :
6. วันที่ขอเยี่ยมชม :
7. ช่วงเวลา :
8. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
  ส่วนงานที่ต้องการเข้าศึกษาดูงาน :
  รูปแบบของการศึกษาดูงาน : กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย
  เนื้อหาข้อมูลที่ต้องการ :
9. อาหารและการจัดเลี้ยง :  
  การจัดเลี้ยงอาหาร
ในระหว่างการเข้าศึกษาดูงาน  :
ไม่ประสงค์ให้จัดเลี้ยงอาหาร
มีความประสงค์ให้จัดเลี้ยงอาหาร (ผู้ศึกษาดูงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)
    อาหารว่างเช้า (ที่ละ 50 บาท)            จำนวน ที่
    อาหารกลางวัน (ที่ละ 150 บาทขึ้นไป) จำนวน ที่
    อาหารว่างบ่าย (ที่ละ 50 บาท)           จำนวน ที่
10. ชื่อผู้ประสานงาน :
ชื่อ : ตำแหน่ง :
มือถือ : โทรศัพท์ :
E-mail : ID-Line :