Outgoing > Scholarships >Scholarship for Postgraduate Student Mobility Program

  A+ | Reset | A-


  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

  เรื่อง ทุนสนับสนุนการเดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

  สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  หมายเหตุ: ปิดรับสมัคร!! เนื่องจากมีผู้รับทุนเต็มโควต้าแล้ว


  **********************************************************************


  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือทำวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการกับอาจารย์และนักวิชาการของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒.๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งออกตามความในข้อ ๓๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิการบดี จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

  • ๑. การเดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หมายถึง
  •     ๑.๑ การแลกเปลี่ยนในวิชาศึกษาทั่วไปที่ตรงตามสาขาวิชาที่ผู้ขอรับทุนสนับสนุนกำลังศึกษาอยู่ หรือ ทำวิจัยที่สัมพันธ์โดยตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของผู้ขอรับทุนสนับสนุน
  •     ๑.๒ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการหรือทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน/อาเซียน+๖ ((จีน รวมสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และฮ่องกง) เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) หรือ มหาวิทยาลัยคู่สัญญานอกอาเซียนและอาเซียน+๖

  • ๒. มหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนสนับสนุนบางส่วนให้แก่ผู้ได้รับทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ในลักษณะเหมาจ่ายครอบคลุม ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทำวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น โดยไม่เกินวงเงินที่กำหนด ดังนี้

  ทุนระยะสั้น (ระยะเวลา ๔-๑๑ สัปดาห์)

  • ๑. มหาวิทยาลัยในอาเซียน+๖
  •    - ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

  ทุนละไม่เกิน

  ๔๕,๐๐๐ บาท

  •    - สิงคโปร์ และอาเซียน+๖

  ทุนละไม่เกิน

  ๖๐,๐๐๐ บาท

  • ๒. มหาวิทยาลัยคู่สัญญานอกอาเซียน

  ทุนละไม่เกิน

  ๗๐,๐๐๐ บาท

  ทุนระยะยาว (ระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์)

  • ๑. มหาวิทยาลัยในอาเซียน+๖

   

   

  •   - ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน

  ทุนละไม่เกิน

  ๗๕,๐๐๐ บาท

  •    - สิงคโปร์ และอาเซียน+๖

  ทุนละไม่เกิน

  ๙๐,๐๐๐ บาท

  • ๒. มหาวิทยาลัยคู่สัญญานอกอาเซียน

  ทุนละไม่เกิน

  ๑๒๐,๐๐๐ บาท

   

  • ๓. ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  •     ๓.๑ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
  •     ๓.๒ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัครไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
  •     ๓.๓ มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยผลการทดสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร ดังนี้     
         (ก) ILETS ที่ระดับ ๕ คะแนนขึ้นไป หรือ
         (ข) TOEFL iBT ที่ระดับ ๖๑ ขึ้นไป หรือ
         (ค) TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน ๕๐๐ ขึ้นไป หรือ
         (ง) MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน ๖๐ ขึ้นไป
  •     ๓.๔ มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยมีหนังสือรับรองความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจากส่วนงานต้นสังกัด (Form IR-EN)
  •     ๓.๕ มีหนังสือระบุการตอบรับให้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการหรือทำวิจัย จากมหาวิทยาลัยในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน/อาเซียน+๖ หรือมหาวิทยาลัยคู่สัญญานอกกลุ่มประเทศอาเซียน โดยระบุระยะเวลาการแลกเปลี่ยน ด้านวิชาการหรือทำวิจัยอย่างชัดเจน
  •     ๓.๖ กรณีเดินทางไปทำวิจัยที่สัมพันธ์โดยตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว
  •     ๓.๗ ต้องอยู่ระหว่างการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ หากนักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและรอการตีพิมพ์เพื่อขอจบการศึกษาจะไม่เข้าข่ายการสนับสนุนหลักเกณฑ์นี้
  •     ๓.๘ ต้องสามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ
  •     ๓.๙ ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนนี้มาก่อน
  •     ๓.๑๐ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

  • ๔. เอกสารการสมัครขอรับทุน
  •     ๔.๑ หนังสือเสนอชื่อผู้ขอรับทุนจากส่วนงานต้นสังกัด
  •     ๔.๒ แบบฟอร์มใบสมัคร (Form IR-PG) ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว (ขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ส่วนงานต้นสังกัด หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.op.mahidol.ac.th/orir ภายใต้หัวข้อ “OUTGOING”)
  •     ๔.๓ หนังสือตอบรับตามข้อ ๓.๕
  •     ๔.๔ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
  •     ๔.๕ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อ ๓.๓
  •     ๔.๖ หนังสือรับรองความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจากส่วนงานต้นสังกัดตามข้อ ๓.๔ (Form IR-EN)
  •     ๔.๗ หนังสืออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย และรายละเอียดโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ กรณีทำวิจัยที่สัมพันธ์โดยตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
  •     ๔.๘ สำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กรณีแลกเปลี่ยนทางวิชาการหรือทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา

  • ๕. วิธีการสมัครขอรับทุนและกำหนดเวลายื่นขอรับทุน
  •     ๕.๑ ผู้ประสงค์จะขอรับทุนต้องยื่นแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารเสนอผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านวิเทศสัมพันธ์ของส่วนงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณา ผู้สมัครขอรับทุนไม่สามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากส่วนงานต้นสังกัด
  •     ๕.๒ หัวหน้าส่วนงานทำหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครขอรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐานจัดส่งไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ อย่างน้อย ๘ สัปดาห์ก่อนผู้สมัครขอรับทุนเดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

  • ๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน
  •     (ก) ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้
  •       ๑. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  •       ๒. มีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  •       ๓. มีความรับผิดชอบ สามารถดูแลตนเอง ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  •       ๔. มีความตระหนักในการรักษาและเสริมสร้างภาพลักษณ์ในฐานะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดล
  •     (ข) มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
  •       ๑. การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการครอบคลุมการเรียนหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/หลักสูตร
  •       ๒. ลำดับความสำคัญในการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการหรือทำวิจัย ดังนี้
  •          (๑) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน/อาเซียน+๖ หรือมหาวิทยาลัยคู่สัญญา นอกอาเซียน ตามลำดับ
  •          (๒) เป็นการทำวิจัยที่สัมพันธ์โดยตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
  •          (๓) เป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการหรือทำวิจัยระยะยาว
  •     ๗. ให้กองวิเทศสัมพันธ์พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารก่อนเสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเพื่ออนุมัติจัดสรรทุน

  • ๘. วิธีการเบิกจ่าย
  •     ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดผู้รับทุนทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายทุนจัดส่งไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ อย่างน้อย ๖ สัปดาห์ก่อนผู้รับทุนเดินทาง พร้อมแนบประกาศฉบับนี้

  • ๙. เงื่อนไขการรับทุน
  •     ๙.๑ ผู้รับทุนต้องเดินทางก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครกรณีที่ผู้สมัครขอรับทุนเดินทางก่อนได้รับอนุมัติ
  •     ๙.๒ หากผู้รับทุนมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง ส่วนงานต้นสังกัดต้องทำเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเดินทางมายังมหาวิทยาลัย และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนผู้รับทุนเดินทาง กรณีที่ผู้รับทุนเดินทางเกินระยะเวลาการอนุมัติทุน มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง
  •     ๙.๓ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ลดระยะเวลาการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการหรือทำวิจัยจากที่ได้รับอนุมัติ ยกเว้น เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เจ็บป่วยกะทันหัน ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง ให้ผู้รับทุนทำหนังสือชี้แจงเหตุผลเสนอผ่านส่วนงานต้นสังกัดจนถึงมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
  •     ๙.๔ กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการได้ครบตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ จากมหาวิทยาลัย ผู้รับทุนต้องคืนเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนโดยคิดคำนวณลดลงตามส่วนเฉลี่ยรายวัน
  •     ๙.๕ หากผู้สมัครขอรับทุนได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาก่อนวันเดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ การอนุมัติทุนดังกล่าวให้ถือเป็นอันยกเลิก
  •     ๙.๖ ให้ผู้รับทุนส่งรายงานผลการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ได้แก่ รายงานการเดินทางและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการหรือทำวิจัย ปัญหาและอุปสรรค และรายงานทางการเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) เสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ภายใน ๓๐ วันหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ
  •     
  • ๑๐. การจ่ายเงินทุนสนับสนุนตามประกาศนี้ ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  • ๑๑. ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและคำวินิจฉัย ของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด


  DOWNLOAD APPLICATION PACKAGE, CLICK HERE