incoming >Scholarship for Undergraduate Student Mobility Program

  A+ | Reset | A-


  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

  เรื่อง ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


  หมายเหตุ: ปิดรับสมัคร!! เนื่องจากมีผู้รับทุนเต็มโควต้าแล้ว

   

  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาส เดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี กับนักศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ พร้อมทั้งยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและศักยภาพในระดับสากล

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒.๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งออกตามความในข้อ ๓๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  1. อธิการบดีจึงประกาศไว้ดังนี้
   ๑. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

  2.    ๑.๑ เป็นนักศึกษาสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป
  3.    ๑.๒ มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ
  4.    ๑.๓ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัครไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ และไม่เคยมีประวัติการติด F ตลอดระยะเวลาการศึกษา ทั้งนี้ หากนักศึกษาเคยมีประวัติการติด I ระหว่างการศึกษา นักศึกษาจะต้องแก้สถานะ I ก่อน จึงจะมีสิทธิ์สมัครขอรับทุน
  5.    ๑.๔ มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าระดับ B ณ วันที่สมัครขอรับทุน ในกรณีที่ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ำกว่าระดับB ให้ขอหนังสือรับรองความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจากส่วนงานต้นสังกัด (Form IR-EN)
  6.    ๑.๕ มีหนังสือระบุการตอบรับให้เข้าร่วมกิจกรรม / การแลกเปลี่ยนทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ในต่างประเทศ
  7.    ๑.๖ ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรม / การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
  8.    ๑.๗ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม / การแลกเปลี่ยนทางวิชาการได้ตลอดระยะเวลา
  9.    ๑.๘ ไม่เคยได้รับทุนภายใต้ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลมาก่อน
  10.    ๑.๙ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้กับ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้

  1. ๒. การจัดสรรทุนตามประกาศนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุน Partial Scholarships ให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า ร่วมกิจกรรม / การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน หรือ สาขาวิชาเลือกเสรี หรือ summer school ในต่างประเทศไม่ว่าประเทศใดๆ ในลักษณะเหมาจ่าย โดยไม่เกินวงเงินที่กำหนด ดังนี้

  ระยะเวลาการเข้ารับทุน (รวมวันเดินทาง)

  ทุน

     • ระยะสั้น (๔ – ๑๑ สัปดาห์) หรือ เทียบเท่า ๔๕ ชม. การเรียนการสอน (เทียบเท่ากับรายวิชา ๓ หน่วยกิต) หรือ กิจกรรมวิชาการที่ถือเป็น Summer School

  ทุนละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท

     • ระยะยาว (๑๒ สัปดาห์ ขึ้นไป)

  ทุนละไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท


  1. ๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการคัดเลือก
  2.    ๓.๑ ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณากลั่นกรอง เบื้องต้น โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนี้
  3.       ก. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  4.       ข. มีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  5.       ค. มีความรับผิดชอบ สามารถดูแลตนเอง ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  6.       ง. มีความตระหนักในการรักษาและเสริมสร้างภาพลักษณ์ในฐานะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดล
  7.    ๓.๒ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากใบสมัคร รายละเอียดกิจกรรม และเอกสารการสมัครต่าง ๆ
  8.    ๓.๓ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครกรณีที่ผู้สมัครขอรับทุนเดินทางก่อนได้รับอนุมัติ
  9.    ๓.๔ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนผ่านทางระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของมหาวิทยาลัย http://intranet.mahidol/op/orir/

  1. ๔. หลักฐานการสมัคร

  2.    ๔.๑ หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครขอรับทุนจากหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  3.    ๔.๒ แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว (Form IR-UG1)
  4.    ๔.๓ หนังสือตอบรับของสถาบัน ณ ต่างประเทศ โดยระบุกิจกรรมการเข้าร่วมและระยะเวลาอย่างชัดเจน
  5.    ๔.๔ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
  6.    ๔.๕ วัตถุประสงค์และเหตุผลส่วนตัว (Personal Statement) ในการสมัครขอรับทุน ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คำ เป็นภาษาอังกฤษพร้อมแผนการศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน หรือ สาขาวิชาเลือกเสรี หรือ summer school
  7.    ๔.๖ ประวัติย่อและแฟ้มผลงาน
  8.    ๔.๗ ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้สมัครข้อ ๑.๔
  9.    ๔.๘ สำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) (กรณีเดินทางไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม / กลุ่มประเทศอาเซียน +๖ ได้แก่ จีน รวมสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย หากมี MoU ต้องนำส่ง แต่ถ้านอกเหนือประเทศดังกล่าวต้องนำส่ง MoU ทุกกรณี)
  10.    ๔.๙ สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

  1. ๕. วิธีการสมัครขอรับทุน

  2.    ๕.๑ ผู้ประสงค์จะขอรับทุนต้องยื่นแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสาร ผ่านส่วนงานต้นสังกัด ผู้สมัครไม่สามารถส่งใบสมัครด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากส่วนงานต้นสังกัด
  3.    ๕.๒ สามารถขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ส่วนงานต้นสังกัด หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.op.mahidol.ac.th/orir ภายใต้หัวข้อ "OUTGOING"

  1. ๖. เงื่อนไขการรับทุน

  2.    ๖.๑ ผู้รับทุนต้องเดินทาง ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
  3.    ๖.๒ ผู้รับทุนต้องทำสัญญาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเดินทาง (Form IR-UG2)
  4.    ๖.๓ หากผู้รับทุนมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง ส่วนงานต้นสังกัดต้องทำเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเดินทางมายังมหาวิทยาลัย และ ต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนผู้รับทุนเดินทาง
  5.     ๖.๔ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ลดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม / การแลกเปลี่ยนทางวิชาการจากที่ได้รับอนุมัติ ยกเว้น เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เจ็บป่วยกะทันหัน ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง โดยส่วนงานต้นสังกัดต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผล
  6.    ๖.๕ หากผู้ได้รับทุนประสงค์สละสิทธิ์การรับทุน จะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง และหากได้รับเงินทุนจากมหาวิทยาลัยแล้วจะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับแก่มหาวิทยาลัยโดยทันที
  7.    ๖.๖ กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม / การแลกเปลี่ยนทางวิชาการได้ครบตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ผู้รับทุนต้องคืนเงินทุนส่วนที่เหลือที่ได้รับการสนับสนุนโดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยรายวัน
  8.    ๖.๗ หากผู้สมัครขอรับทุนได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาก่อนวันเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม / การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การอนุมัติทุนดังกล่าวให้ถือเป็นอันยกเลิก
  9.    ๖.๘ ผู้ได้รับทุนต้องส่งรายงานการเดินทางและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม / การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ อาทิ การเดินทาง / กิจกรรม ปัญหาและอุปสรรค ให้มหาวิทยาลัยทราบ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรม / การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

  1. ๗. ให้กองวิเทศสัมพันธ์พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่ออนุมัติจัดสรรทุน

  1. ๘. กำหนดการยื่นขอรับทุน
  2. ผู้สมัครขอรับทุนต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๘ สัปดาห์ก่อนผู้สมัครขอรับทุนเดินทาง

  1. ๙. วิธีการเบิกจ่าย
  2.    ๙.๑ การเบิกจ่ายเงินทุนตามประกาศนี้ ให้เบิกจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3.    ๙.๒ ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของผู้ได้รับทุนทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุน พร้อมแนบประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมายังกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เพื่อขอเบิกจ่ายเงิน อย่างน้อย ๖ สัปดาห์ ก่อนถึงวันที่ผู้ได้รับทุนเดินทาง

  1. ๑๐. การปฏิบัติและเงื่อนไขต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการตามประกาศนี้ ให้อธิการบดี เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและคำวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด