incoming >Scholarship for Visiting Professors

  A+ | Reset | A-


  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

  เรื่อง ทุนสนับสนุนอาจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน

  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


  หมายเหตุ: ปิดรับสมัคร!! เนื่องจากมีผู้รับทุนเต็มโควต้าแล้ว

   

  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีความร่วมมือ แลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการ ทำการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานร่วมกับอาจารย์อาคันตุกะ หรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการ กับอาจารย์อาคันตุกะ มีโอกาสสัมผัสมุมมองที่แตกต่าง และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการที่เข็มแข็งกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

  อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๒.๙ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งออกตามความในข้อ ๓๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิการบดีออกประกาศไว้ดังนี้

  1. ๑. ในประกาศนี้

       "กลุ่มประเทศอาเซียน" หมายความว่า ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม
      "กลุ่มประเทศอาเซียน + ๖" หมายความว่า ประเทศจีน รวมสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย
      "กลุ่มประเทศอเมริกา ยุโรป และอื่นๆ" หมายความว่า กลุ่มประเทศที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศอาเซียน +๖
      "ส่วนงานเจ้าภาพ" หมายความว่า ส่วนงานมหาวิทยาลัยที่ผู้ได้รับทุนมาปฏิบัติงาน

  2. ๒. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

      ๒.๑ เป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่สังกัดสถาบันการศึกษา หรือ สถาบันวิจัยแห่งชาติ หรือ องค์กรระหว่างประเทศ (IGOs) ณ ต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมผู้ที่กำลังปฏิบัติงานและเกษียณอายุราชการ (สำหรับผู้เกษียณอายุราชการต้องมีต้นสังกัดรองรับ)
      ๒.๒ มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา หรือการวิจัยของส่วนงาน และมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการของตนอย่างเป็นดี
      ๒.๓ ได้รับอนุญาตหรือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัด

  3. ๓. การจัดสรรทุนตามประกาศนี้

  4.    มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน Partial Scholarships ให้แก่ผู้ได้รับทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในลักษณะเหมาจ่าย โดยไม่เกินวงเงินที่กำหนด ดังนี้

     ทุนเหมาจ่าย ระยะเวลา ๔ – ๗ สัปดาห์

  • กลุ่มประเทศอาเซียน / อาเซียน +๖

  ทุนละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

  • กลุ่มประเทศอเมริกา ยุโรป และอื่นๆ

  ทุนละไม่เกิน ๗๐,๐๐๐ บาท

     ทุนเหมาจ่าย ระยะเวลา ๘ – ๑๑ สัปดาห์

  • กลุ่มประเทศอาเซียน / อาเซียน +๖

  ทุนละไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท

  • กลุ่มประเทศอเมริกา ยุโรป และอื่นๆ

  ทุนละไม่เกิน ๙๕,๐๐๐ บาท

     ทุนเหมาจ่าย ระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์ ขึ้นไป

  • กลุ่มประเทศอาเซียน / อาเซียน +๖

  ทุนละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  • กลุ่มประเทศอเมริกา ยุโรป และอื่นๆ

  ทุนละไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท


  1. ๔. ขั้นตอนสมัครขอรับทุน

  2.    ๔.๑ ผู้สมัครขอรับทุนสามารถขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ส่วนงานเจ้าภาพ หรือ download แบบฟอร์มใบสมัคร (Form IR-VP2) ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orir/ หัวข้อ "INCOMING"
  3.    ๔.๒ ให้หัวหน้าส่วนงานเจ้าภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้เสนอชื่อผู้สมัครขอรับทุนพร้อมรายละเอียด และหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับประวัติและผลงาน มายังกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

  1. ๕. หลักฐานการสมัครขอรับทุน

  2.    ๕.๑ หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครขอรับทุนจากหัวหน้าส่วนงานเจ้าภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  3.    ๕.๒ แบบฟอร์มใบสมัครของส่วนงานเจ้าภาพ (Form IR-VP1)
  4.    ๕.๓ แบบฟอร์มใบสมัครของอาจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว (Form IR-VP2)
  5.    ๕.๔ หนังสืออนุญาตหรือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับทุน
  6.    ๕.๕ ประวัติและสำเนาหนังสือเดินทางของอาจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ

  1. ๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการคัดเลือก

  2.    ๖.๑ ให้ส่วนงานเจ้าภาพเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองผู้ขอรับทุนเบื้องต้นตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
  3.    ๖.๒ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุน โดยมีลำดับความสำคัญดังนี้
  4.       (ก) ภาระหน้าที่การปฏิบัติงาน
  5.       ความสำคัญลำดับที่ ๑: การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ร่วม (co-authored publication)
  6.       ความสำคัญลำดับที่ ๒: การร่วมพัฒนาหลักสูตร หรือ ร่วมพัฒนาห้องปฏิบัติการ
  7.       ความสำคัญลำดับที่ ๓: การจัดการเรียนการสอน หรือ การให้คำปรึกษาทางวิชาการ แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
  8.       (ข) ในกรณีที่ส่วนงานเจ้าภาพขอทุนสนับสนุนสำหรับศาสตราจารย์วุฒิคุณ (adjunct professor) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  1. ๗. ให้กองวิเทศน์สัมพันธ์พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่ออนุมัติจัดสรรทุน

  1. ๘. เงื่อนไขการให้ทุน

  2.    ๘.๑ ภาระงานของผู้รับทุน
  3.       (ก) ปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือบริหารการศึกษา ตั้งแต่ ๔ – ๑๒ สัปดาห์ โดยกำหนดผลผลิตและผลลัพธ์ (deliverables) ของการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างส่วนงานเจ้าภาพและอาจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศที่ขอรับทุน อาทิ การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ร่วม (co-authored publication) การพัฒนาหลักสูตรร่วม การจัดการเรียนการสอน การร่วมพัฒนาห้องปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ หรือ
  4.       (ข) มีชั่วโมงการทำงาน ไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ ชั่วโมง (จำนวน ๘ ชั่วโมง X จำนวนวันทำการ) ในกรณีที่เดินทางมาปฏิบัติงาน ณ ส่วนงานเจ้าภาพ น้อยกว่า ๔ สัปดาห์ ให้ส่วนงานเจ้าภาพและอาจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศระบุภาระงานรายชั่วโมง
  5.    ๘.๒ กรณีอาจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครบตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ ส่วนงานเจ้าภาพต้องคืนเงินที่ได้รับการสนับสนุนโดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยรายวันให้มหาวิทยาลัย
  6.    ๘.๓ อาจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศต้องเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง ส่วนงานเจ้าภาพต้องทำเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง มายังมหาวิทยาลัย และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ก่อนผู้รับทุนเดินทาง
  7.    ๘.๔ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จากที่ได้รับอนุมัติ ยกเว้น เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เจ็บป่วยกะทันหัน ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง โดยส่วนงานเจ้าภาพต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผล
  8.    ๘.๕ ส่วนงานเจ้าภาพต้องติดตาม รายงานและประเมินผลการปฏิบัติของผู้รับทุน ส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
  9.       (ก) ข้อมูลพื้นฐาน (ชื่อสกุล สถาบัน ตำแหน่งวิชาการ สัญชาติ ฯลฯ)
  10.       (ข) ระยะเวลาปฏิบัติงาน (พร้อมบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงาน หรือ log กิจกรรมอย่างชัดเจน)
  11.       (ค) ผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน
  12.    ๘.๖ ผู้ได้รับทุนต้องทำสัญญาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Form IR-VP3)
  13.    ๘.๗ ส่วนงานเจ้าภาพสามารถขอทุนสนับสนุนอาจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ ได้ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปีงบประมาณ

  1. ๙. กำหนดเวลายื่นขอรับทุน

  2. ส่วนงานเจ้าภาพเสนอชื่ออาจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ พร้อมเอกสารประกอบการสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อย่างน้อย ๘ สัปดาห์ก่อนผู้รับทุนเดินทาง

  1. ๑๐. วิธีการเบิกจ่าย

  2.     ๑๐.๑ การเบิกจ่ายเงินทุนตามประกาศนี้ ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3.     ๑๐.๒ ให้หัวหน้าส่วนงานเจ้าภาพผู้ได้รับทุนทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุน พร้อมแนบประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน และสัญญารับทุน มายังกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เพื่อขอเบิกจ่าย อย่างน้อย ๖ สัปดาห์ ก่อนผู้รับทุนเดินทาง

  1. ๑๑. การปฏิบัติและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและคำวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด