Home

                           งานวินัย (Discipline Section)                                  

 
บุคคลากรงานวินัย

นายบุญชู แจ้งเจริญกิจ

นางสุนิสา ปริพฤติพงษ์

น.ส.ศุภกาญจน์ เดชบุญ

นายอาริยรักษ์ จันทเขต

 

 

ภาระงานของงานวินัย
    
     ๑.รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ พนักงาน
        มหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
     ๒.รับผิดชอบและดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายความรับผิดทางละเมิด
        ของเจ้าหน้าที่
     ๓.ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล
     ๔.ดำเนินการตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
     ๕.ดำเนินคดีที่เกี่ยวเนื่องกับวินัย ความรับผิดทางละเมิด และข้อมูล
         ข่าวสารของราชการ

กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย
    
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
     กฎ ก.พ.อ.ฉบับที่ ๑ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
     ข้อบังคับ ก.พ.อ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้
       ออกจาราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ.๒๕๔๙
     ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการลงโทษทางวินัยข้าราชการ
     ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
     ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย
     ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนฯ
     ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

    บทกำหนดวินัยของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง นักศึกษา
     ตัวอย่างกระบวนการทำคำสั่งทางปกครอง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
     บันทึกความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
         
เรื่อง ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินำทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในการสอบสวนได้หรือไม่
         
เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
                   กรณีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
         
เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการมีคำสั่งย้ายข้าราชการ
         
เรื่อง เหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง
         
เรื่อง การออกคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ โดยไม่ได้รับฟังคู่กรณีก่อนออกคำสั่ง
    
หลักกฎหมายจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
     กรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย(ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง)
     สถิติการลงโทษวินัยร้ายแรง และวินัยไม่ร้ายแรง
    

     ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย สรุปบทวินัยที่ใช้บังคับ และหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒