งานธุรการ (General Section)                                

                        
       
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
           (อ้างอิงเอกสารประกอบการบรรยายของ นายสมบูรณ์  วรเศรษฐมงคล)
          ระเบียบนำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
         ความเป็นมา และ โปรแกรม ลงทะเบียนรับเอกสารเข้า
         เส้นทางการเดินเอกสารของกองกฎหมายเพื่อบันทึกผลการปฏิบัติ

        สรุปงานเข้ากองกหมายปี 2551

       
สรุปงานเข้ากองกหมายปี 2552 (1ม.ค.ถึง 15 ต.ค.)

           แบบฟอร์มต่าง ๆ (
Download)
        แบบฟอร์ม ขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย

         แบบฟอร์ม ขั้นตอนขออนุมัติในหลักการค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม

         แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

        แบบฟอร์ม ใบลาพักผ่อน

        แบบฟอร์ม ใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด

        แบบฟอร์ม ใบลาอุปสมบท

        แบบฟอร์ม ใบขอใช้รถราชการ (ไปต่างจังหวัด)

        แบบฟอร์ม ใบขอใช้รถราชการ

        แบบฟอร์ม ใบขอที่จอดรถ ในสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

        แบบฟอร์ม ใบนำส่งโทรสาร

        แบบฟอร์มการขอใช้บริการตรวจสอบปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์

       
 

 

                                                                            Home
บุคคลากร


นายสรศักดิ์  ฉิมทับ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พ.ม.)นายปณิธิ เพ็ชรดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณฯ)

 


              
งานด้านกฎหมาย นอกจากรับผิดชอบในด้านงานสารบรรณ ด้านธุรการ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลังและพัสดุ และด้านสวัสดิการแล้ว ยังรับผิดชอบงานด้านกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น ก่อนนำเสนอผู้มีหน้าที่โดยตรงในการให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งมีหน้าที่โดยตรง ดังนี้   ตรวจสอบสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ตรวจสอบสัญญาข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ   จัดทำสัญญาและตรวจสัญญาของนักศึกษา คณะต่าง ๆ ในแต่ละปีการศึกษา
               อีกทั้ง งานจัดระบบงาน  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสา งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ค่อนข้างยากมาก เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ การทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ การทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์งานทางด้านบริหารทั่วไป ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 

********************

 


ภาระงานของงานธุรการ

        ปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรการและงานบริหารทั่วไป     โดยใช้ความคิดริเริ่มบาง มีคู่มือ แนวปฏิบัติหรือคำสั่งในบางกรณีและปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่น
          งานธุรการ  
รับผิดชอบในการพิมพ์และผลิตเอกสารของกองกฎหมาย เช่น แบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินการของกองกฎหมาย จัดทำและผลิตเอกสารในการประชุมสภา และคณบดี จัดทำและผลิตประกาศหรือคำสั่งตามที่ได้รับมอบหมาย
          งานสารบรรณ รั
บผิดชอบงานด้านเอกสารของกฎหมาย ในการรับ-ส่ง และลงทะเบียนรับหนังสือ รวมทั้งเอกสารลับ ออกเลขที่หนังสือ ลงทะเบียนหนังสือออก แยกประเภทเอกสารที่เข้ามาและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ และระบบงานของกองกฎหมาย โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้
          งานด้านบุคคล
ดูแลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรในกองกฎหมาย   ซึ่งประกอบด้วยการรวบรวมและจัดทำสถิติการลา และการปฏิบัติงานของบุคลากร การอบรม การประชุมสัมมนา ของกองกฎหมายและสามารถนำเสนอผู้บังคับบัญชาได้ทันที ดูแลการจ้างบุคลากรของกองกฎหมายในตำแหน่งที่ว่าง รวมทั้งการจัดจ้างนักศึกษาที่ทำงานพิเศษ และนักศึกษาที่มาช่วยปฏิบัติงาน
         
งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ควบคุมดูแลเครื่องใช้สำนักงานของกองกฎหมาย ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ดูแลครุภัณฑ์ของกองกฎหมายให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอและคงทน ซึ่งรวมถึงการ จัดหา ซ่อมแซม และตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์ดังกล่าวด้วย ดูแลการยืมและใช้จ่ายเงินยืมทดลองจ่ายของกองกฎหมาย โดยใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการยืมเงินทดรองจ่ายของทางราชการ ดูแล รับผิดชอบการตั้งงบประมาณรายรับ รายจ่ายของกองกฎหมาย  ควบคุม ดูแล จัดหาหรือจัดซื้อหนังสือและวารสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดระบบการให้ยืมเมื่อหน่วยงานในมหาวิทยาลัยติดต่อขอยืมเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ดูแลการชำระเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในราชการของกองกฎหมาย เป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับพัสดุ ต่าง ๆ

     


ปรับปรุง
webpage ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  ๑๖  เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒