ไทย : English : Intranet

การดำเนินการทางวินัย

    
       การดำเนินการทางวินัย หมายถึง การดำเนินการทั้งหลายที่กระทำเป็นพิธีการตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนด เมื่อมีการกล่าวหาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ซึ่งได้แก่ การตั้งเรื่องกล่าวหา การสืบสวนหรือสอบสวน การพิจารณาความผิดและลงโทษ และการดำเนินการต่างๆ ระหว่างการสอบสวนพิจารณาความผิด เช่น ให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
       วินัย คือ การควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ซึ่งกรณีวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ บทบัญญัติวินัยที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เช่น กำหนดให้ข้าราชการต้องซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ รักษาความ ลับของทางราชการ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และรักษาชื่อเสียงของตน เป็นต้น และยังหมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถจะควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของบทวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าวด้วย
       ขอบเขตของการดำเนินการทางวินัย
            การสอบสวน จุดมุ่งหายของการสอบสวน เพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรม เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าว หาได้ชี้แจงและนำพยานหลักฐาน แก้ข้อกล่าวหา และเป็นหลักประกันความเป็นธรรม     
                                                                                                                      


 

รายละเอียด

  การดำเนินการทางวินัยเริ่มขึ้นเมื่อใด
  การสอบสวนทางวินัย
  การสอบข้อเท็จจริง
  การกำหนดประเด็นสอบสวน
  การรับฟังพยานหลักฐาน
  ความผิดและการกำหนดโทษ
  การลงโทษและโทษทางวินัย
  การทำรายงานการสอบสวน
  ข้อควรคำนึงถึงเกี่ยวกับเรื่องวินัย
 

กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ

  พระราชบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มาตรฐาน

  สถิติและกรณีศึกษาเกี่ยวกีบการกระทำผิดวินัย

  

 
 
 
 


Download โดยคลิกที่รูป
คำอธิบายการใช้

 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 0-2849-6266-70,72,73 Fax: 0-2849-6265
Last updated: February 08, 2010