ไทย : English : Intranet

กฎหมาย

    
      
กฎหมาย  ในความหมายของนักร่างกฎหมายแล้วเป็นเอกสารชนิดหนึ่งที่วางหลักเกณฑ์หรือกติกา    เพื่อให้สังคมทำหรืองดเว้นการกระทำในสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว  หรือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิด  หรืออยากให้เกิดในรูปแบบเดียวกัน    หรืออีกนัยหนึ่งกฎหมายในสายตาของนักร่างกฎหมาย คือ การเอากติกามาเขียนเพื่อให้คนอื่นรู้ และเข้าใจ  โดยมีลำดับชั้นของกฎหมาย ดังนี้
            
กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายที่มีค่าบังคับสูงสุด และเป็นแม่บทที่ให้อำนาจในการออกกฎหมายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด หรือพระราชกฤษฎีกา
             พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
             พระราชกำหนด ประกาศพระบรมราชโองการ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศ กระทรวงเป็นกฎหมายที่ฝ่ายบริหารออกมาเพื่อให้ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายแม่บทกำหนดไว้
      
สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล กฎหมายแม่บทที่ใช้ในการบริหารงาน คือพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย และกฎหมายลูก หรือกฎหมายลำดับรองที่ออกมาเพื่อใช้ในการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล
    
                                                                                                                      

  

   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๑๒
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๓๐
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒)
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐
            ฉบับภาษาไทย (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)
            ฉบับภาษาไทย (เรียงตามหมวด)
            ฉบับภาษาอังกฤษ

 

 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 0-2849-6266-70,72,73 Fax: 0-2849-6265
Last updated: February 08, 2010