ไทย : English : Intranet

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล

  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่มีอำนาจออกข้อบังคับ คือ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
เช่น มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นต้น
 
 
 
 


                                                                                                                      

 ข้อบังคับที่ออกในปี ๒๕๕๓

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารศูนย์โรคหัวใจ The Heart by Siriraj คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ ๒)

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานในศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

 ข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา

 ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์

 ข้อบังคับ ว่าด้วยครุยประจำตำแหน่ง

 ข้อบังคับ ว่าด้วยเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ

 ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

 ข้อบังคับ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการแต่งตั้งชาวต่างประเทศให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอาคันตุกะ

 ข้อบังคับ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการลดหย่อน การผ่อนชำระ การตัดหนี้และการตัดรายได้ค้างรับค่ารักษาพยาบาล
   ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาลัยศาสนศึกษ
   ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
   ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ฉบับที่ ๒)

 ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนประกันสังคม

 ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานในศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานในศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและพัฒนาสังคม

 ข้อบังคับ ว่าด้วยสถาบันสมทบ

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานในศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
 
 ข้อบังคับที่ออกในปี ๒๕๕๒

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานในหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

 ข้อบังคับ ว่าด้วยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

 ข้อบังคับ ว่าด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ

 ข้อบังคับ ว่าด้วยเกียรติบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

 ข้อบังคับ ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒)

 ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารระดับครบดีหรือเทียบเท่า

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาเขตกาญจนบุรี

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงาน

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินข้าราชการและลูกจ้างเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และการจ้างพนักงาน
               มหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีอายุเกินหกสิบปี

 ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

 ข้อบังคับ ว่าด้วยการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ
 
 ข้อบังคับที่ออกในปี ๒๕๕๑
                                                                                                                                                   หน้าถัดไป 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 0-2849-6266-70,72,73 Fax: 0-2849-6265
Last updated: February 08, 2010