ไทย : English : Intranet

ธุรการและการบริการทั่วไป

           ธุรการและการบริการทั่วไป เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรการและงานบริหารทั่วไป     โดยใช้ความคิดริเริ่มบาง มีคู่มือ แนวปฏิบัติหรือคำสั่งในบางกรณีและปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่น
         
งานด้านธุรการ  
รับผิดชอบในการพิมพ์และผลิตเอกสารของกองกฎหมาย เช่น แบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินการของกองกฎหมาย จัดทำและผลิตเอกสารในการประชุมสภา และคณบดี จัดทำและผลิตประกาศหรือคำสั่งตามที่ได้รับมอบหมาย
         
งานด้านสารบรรณ รับผิดชอบงานด้านเอกสารของกฎหมาย ในการรับ-ส่ง และลงทะเบียนรับหนังสือ รวมทั้งเอกสารลับ ออกเลขที่หนังสือ ลงทะเบียนหนังสือออก แยกประเภทเอกสารที่เข้ามาและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ และระบบงานของกองกฎหมา โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้
         
งานด้านบุคคล ดูแลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรในกองกฎหมาย   ซึ่งประกอบด้วยการรวบรวมและจัดทำสถิติการลา และการปฏิบัติงานของบุคลากร การอบรม การประชุมสัมมนา ของกองกฎหมายและสามารถนำเสนอผู้บังคับบัญชาได้ทันที ดูแลการจ้างบุคลากรของกองกฎหมายในตำแหน่งที่ว่าง รวมทั้งการจัดจ้างนักศึกษาที่ทำงานพิเศษ และนักศึกษาที่มาช่วยปฏิบัติงาน
         

                                                                                                                   


 

แบบฟอร์มด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
  แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  แบบฟอร์ม ใบขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย
  แบบฟอร์ม ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

แบบฟอร์มการลาต่าง ๆ

  แบบฟอร์ม รายงานเหตุผลกรณีไม่ได้บันทึกเวลาปฎิบัติงาน
  แบบฟอร์ม ใบลาป่วย กิจ คลอดบุตร
  แบบฟอร์ม ใบลาพักผ่อน
  แบบฟอร์ม ใบลาพักอุปสมบท
  แบบฟอร์ม ใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยา หลังคลอด

แบบฟอร์มด้านอื่น ๆ

  แบบฟอร์ม ใบขอใช้รถราชการ
  แบบฟอร์ม ใบขอใช้รถราชการ(ไปต่างจังหวัด)
  แบบฟอร์ม ใบขอที่จอดรถ
  แบบฟอร์ม ใบนำส่งโทรสาร
  แบบฟอร์ม ใบการใช้บริการตรวจสอบปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประเภทผู้บริหารอื่น ๆ
  (ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินฯสายสนับสนุน)
  แบบประเมินผลการปฺปฏิบัติงานสายสนับสนุน

แบบฟอร์มการเงินการคลังและพัสดุ

   ใบแจ้งซ่อม
  แบบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  แบบฟอร์ม ใบเบิกพัสดุ ประจำเดือน  
  แบบฟอร์ม ใบเบิกพัสดุ กรณีเร่งด่วน  
  แบบฟอร์ม ใบตรวจรับพัสดุ   
  แบบฟอร์ม ใบขออนุมัติในหลักการค่าเลี้ยงรับรอง
  แบบฟอร์ม ใบสัญญายืมเงิน

ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน ประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน ประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน ประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 
 
 

 

 
 

 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

       999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 0-2849-6266-70,72,73 Fax: 0-2849-6265
Last updated: july 23, 2010