ไทย : English : Intranet

ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล

  

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติ  
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ที่กำหนดให้อำนาจไว้
โดยประกาศจะมีเนื้อหาเกินกว่าขอบเขตอำนาจที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ   
ข้อบังคับให้ไว้มิได้ มิฉะนั้นจะใช้บังคับมิได้เลย  หากเนื้อหาของประกาศมีความขัดแย้งกัน  
ต้องใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ข้อบังคับซึ่งที่มีศักดิ์สูงกว่าบังคับ
ไม่ว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล หรือข้อบังคับนั้นจะออกก่อนหรือหลังประกาศนั้น
 


                                                                                                                      

 ประกาศที่ออกในปี ๒๕๕๓

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
เป็นตำแหน่งอาจารย์
พ.ศ.๒๕๕๓

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๓

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งและการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓

 ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมและการดำเนินงานของสถาบันสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๓

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาหยุดงาน สิทธิการลาหยุดงานและการได้รับเงินเดือนระหว่าง
ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
 
 ประกาศที่ออกในปี ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง โอนทรัพย์สิน หนี้สิน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ .๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง โอนอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง จัดตั้งกลุ่มภารกิจสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง โอนอำนาจหน้าที่ของกลุ่มภารกิจสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ยุบเลิกหน่วยงานภายในของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดหาโดยวิธีพิเศษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
 ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
(ประกาศวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒)

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานบริการวิชาการที่หน่วยงานอื่น
 ภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล  การบรรจุและแต่งตั้ง  และการทดลองปฏิบัติงาน
 ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

   - ใบสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
   - แบบรายงานผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
   - สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
   - แบบขอบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย
   - อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุตามระดับวุฒิ

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งระดับชำนาญการ
 เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑  
(ประกาศวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยและนักปฏิบัติการวิจัยให้มี
ความก้าวหน้าในตำแหน่งระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการย้าย การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้เงินรางวัลแก่บุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้เงินรางวัลแก่บุคลากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเทียบตำแหน่งชำนาญการระดับ ๖ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งที่บรรจุ
 คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓)

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๔)

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๕)

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๖)

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๗)

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๘)

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือน และการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย
 พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจาก
 ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงหรือใกล้ถึงชั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารงานในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินสวัสดิการของสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
(ยกเลิก)

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ทุนมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดชื่อผู้บริหารส่วนงาน (วิทยาลัย) พ.ศ. ๒๕๕๒
 
 ประกาศที่ออกในปี ๒๕๕๑
                                                                                                                                                   หน้าถัดไป 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 0-2849-6266-70,72,73 Fax: 0-2849-6265
Last updated: February 08, 2010