กองกฎหมาย เดิม เป็นงานวินัยและนิติการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นกองกฎหมายตามมติสภามหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน ผู้บริหารเห็นว่า งานด้านกฎหมายเกี่ยวข้องกับทุกกอง มีความเป็นอิสระในการเสนอข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว คล่องตัว จึงเห็นควรขึ้นตรงต่ออธิการบดีในการสั่งการ และทั้งเป็นการลดขั้นตอนในการทำงาน
You are here:   หน้าแรกเกี่ยวกับเราประวัติความเป็นมา