วิสัยทัศน์
“เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความถูกต้อง”

 

พันธกิจ
1. ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วบนพื้นฐานของความถูกต้อง
2. เป็นหน่วยงานที่สามารถแก้ไขปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสม

You are here:   หน้าแรกเกี่ยวกับเราวิสัยทัศน์ พันธกิจ