ข้อบังคับ

          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่มีอำนาจออกข้อบังคับ คือ สภามหาวิทยาลัยมหิดลเช่น มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นต้น 

          แบ่งตามปีที่ออกข้อบังคับได้ ดังนี้

You are here:   หน้าแรกข้อบังคับ