พ.ศ. 2550

แสดง # 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การได้มาซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดคณะ พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยราชสุดา พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พ.ศ.๒๕๕๐

Page 1 of 2

<< Start < ต่อไป 1 2 ต่อไป > End >>
You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2550