พ.ศ. 2551

แสดง # 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินข้าราชการและลูกจ้างเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ / แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยศาสตราจารย์เกียรติยศ พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ / บัญชีเงินเดือน / หลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๑

Page 2 of 4

<< Start < ต่อไป 1 2 3 4 ต่อไป > End >>
You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2551