พ.ศ. 2551

แสดง # 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การรับฟังความคิดเห็น พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การให้เงินเชื่อค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๕๑

Page 3 of 4

<< Start < ต่อไป 1 2 3 4 ต่อไป > End >>
You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2551