พ.ศ. 2552

แสดง # 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงานในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงานในหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๒ **(ยกเลิก)**
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า พ.ศ.๒๕๕๒

Page 1 of 3

<< Start < ต่อไป 1 2 3 ต่อไป > End >>
You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2552