You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2552ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า พ.ศ.๒๕๕๒